zurück
Hebels Reden als Gymnasiast vor der 'Societas Latina Marchio Badensis',
der 'Lateinischen Gesellschaft der Markgrafschaft Baden' in Karlsruhe 
 
                                                             3. Rede   -   1777    
(Juli)                           Zur deutschen Übersetzung
 
   

 

Argumentum
    
 

Foecunditas et Laetitia
    
 indolis bonae in iuvene certa
    
 In
dicia.
    
 
Oratione distribuit

et

exposuit
    
    
J.
  P.  Hebel.
    
    


 

 
 

 Oeconomia.

  Thema: Foecunditas et Laetitia indolis bonae in iuvene certa indicia.

     P I.  Ipsae notiones praestruuntur.
     P II. Docebitur, quae ex his virtutibus bona spes sit habenda. 
 

        - Ad I.   Foecunditas est quidem ad materiam refertur et inventionem, estque
          facilis bonarum rerum intra animum conceptio, et largo cujusque ma- 
         
teriae apparatu instructae mentis agitatione, eorum quae res aut occasio 
          postulare videbatur perductio. 
            Contra vitiosissime naturam perdit. 
            Et prava ubertas, qualis in multis deprehenditur in omne genus ludi- 
           
crum faculimis, et ad quodvis malum nimis sagaces se ostendentibus,
            quum interim in iis rebus, quae seriam cogitationem exposcunt, et majoris 
            sunt utilitatis plane se ineptos ac indociles praebeant. 
            Et insanabilis quaedam sterilitas, eoram qui continua macie laboran- 
           
tes, labescunt, et cum in se aridi sint ac ieiuni, non copiam quidem
            sibi oblatam, unde ali possint et confirmari admittunt, et omnino 
            succum in se trahere nesciunt. 
        Laetitia ad form am spectans et eloquentiam ita potest finiri, ut sit erectio ani- 
           
mi, quae bona esse credat promere gaudentis, nullo alieno impulsu sed nisu proprio 
            tendentis in altum, adhibita tamen non minore in suscipiendo opere circumspectione
            quam cura in elaborando.     
            Hic cavebitur ut
              Nec levis sit, nec petulans ratio, ut in illis, qui negligenter et inconsiderate oniren
            
 tractant, et suis viribus fidentiores curam omittunt, pessimis aliquando et facile
              occurrentibus contenti
              Nec immodesta et inverecunda. In quo peccant audentissimi quidam, solamfere
              virtutem existimantes, temere qualiacunque sint proiicere, nihil pensiultro haben-
               tes, quam ne pudore ullo moveri videantur.   
        Ad p. II Quae bona spes ex his virtutibus maxima habenda sit.   
              1. Principia naturae, vimque inesse ei hinc deprehendas, quae cui desunt, non    
              in ullo genere proficiet. 
              2. Laudis studium ad quasvis res praeclaras efficiendas ferre potentissimum   
              imprimis hisce qualitatibus declaratur 
              3. Plurima illis est, ex opera voluptas, quae mirum in modum studia 
              ediuvat et provehit. 
              4. Possunt denique vivaciora ingenia, et florentia elimari, et ad maturita- 
             
tem perducj, ac si quid super fluat, aetas ipsa constrinxerit. At depressa  
              natura et iacens, semperque tristis, nullo labore erigi potess et con- 
             
firmari. 

   

 

                   Director Excellentissime
    
 
                        Sodales Honoratissimi
    
    

Qui ad hominum diversa studia et ingeniorum
    
    
varias dotes, mediocriter tantum vigilan
-    
    
tem, oculum admovet: is quae ex his, quas homi- 
    
nes iam a tenerrimis ungulis produnt, faculta-
    
tibus anirni, imo et externis corporis motibus    
    
et studiis, manatura sint aliquando ingenia
    
    
facile divinare potest. lacent quaedam tardi
    
    
et torpentis corporis vinculis restricta, atque
    
ultra humum sese non attollunt, sensimque
    
aeterna macie confecta, se ipsa quasi consu
-
    
munt et contabescunt. Alia quae ad altius     
    
duraturum culmen contendunt, impellit quae
-
    
dam insati abilis plura discendi perscrutan-
    
di, enucleandi ac eruendi cupido, cui ut satis
    
fiat, inter studia noctes agunt insomnes, asperri
-    
    
mas vias incedunt, Fortissima obstacula disjici-
          
                 

 
     

unt nihilque non audent donec ad intimos acri-
     
tatis aditus penetraverint. Alia ut humilis vio-
     
la non alte assurgunt, non altas radices agunt,
     
non cum excellentioribus de floris suavitate con
-
     
tendunt, nec vigorem eorum assequuntur, neque
     
vero ideo omni facultate destituta, eam qua
     
pollent virtutem denegant, et mediocres animi
     
fructus prae se ferre malunt quam nullas.
     
Rursus alia calculorum subductiones et com
-
     
putationes delectant, alia sidera scandunt
     
eorumque leges et naturas perscrutantur, alia
     
in rerum naturam et causas inquirunt, h
os
     
arrident philosophiae sublimiores subtilioresque
     
doctrinae, illa historiae studium in deliciis habent,
     
haec trahit armorum splendor, illa medendi
     
gravitas et usus. Quae sicut innumera alia
     
discrimina ut virilis ingenii hominibus insunt
     
ita iam in iuvenibus et pueris tanquam futurae
     
destinationis certa indicia prae ceteris facultati
-
     
bus longe emineret. Accipiunt humana pectora
     
cerae instar varias formas, dum mollis est
     

 
   

 

atque liquida, sin occalluit semel et velut
    
in lapidis duritiem abiit non facile variat for
-
    
mas. Cujus in iuventute non variis modis versatum
    
est pectus, qui non exercuit, non flexit, non expli
-
    
cavit, illius animus etiam si flectere velit torpe-
    
bit. Hinc cernas iam iuvenilio ingenia aperta
    
expedita agilia, quae aliquando ad altius culmen
    
scansura sunt, Contra quibus nulla vis nullus
    
vigor inest ea iam in iuventute literarum
    
et artium facultatibus carent, literatorum
    
hominum societatem fugiunt, rebusque inanibus
    
tempus terere, quam aliquid homine dignum
    
suscipere malunt. Qui Historiae studium
    
favent, ex iis iam in i
niuventute eluxit facul-
    
tas memoriae insignis, qua rerum, nominum
    
annorum catenatas series mente capiunt
    
et ex quavis quae in mortalium vitis occur
-
    
rent actione succum trahere pollent Qui
    
ad Physices studium animum adjecit ille obser
-
    
vatricem pro se fert in iuvente mentem
    
Qui inter arma consenescere secum constituit

    
       

 
   

 

illum luvenem adhuc Martius ludus delectat.
    
Ex hac materia non dubitavi, proponere
    
vobis.
    
 

    Foecunditatem et Laetitiam indolis
     
     bonae in iuvene certa indicia esse
    
     ita ut in
    
          PI. ipsas notiones praestruam, in
    
          PII. Quo ex his virtutibus praecipua
    
          spes habenda sit, edoceam.
    
    

Quid sit foecunditas, quae laetitia quae extrema
    
utrinque evitanda? hisce quaestionibus prior pars
    
omnisque de notionibus tract
utio absolvetur.
    
Primo in quo differat ut
raque virtus inquia-
    
renti apparebit, pertinere foecundit atem acc
    
rei ipsius materiam, eamque inveniendam diri
-
    
gendam, amplieficandam ac expoliendam
    
hanc, Laetitiam nempe eloquendi ac
c proferendi
    
gere cur
um. Porro, quid sit foecunditas ingenii
    
cogitanti occurret primo tanquam in porta,
    
mutatam esse rei denominationem, a terra
    
frugifera fertili ingenio admodum similli
-
    
ma. Agrum dicimus foecundum qui fac-
    
u
itate quadam et mollitie terrae, praestans
    

 
   

 

est, ad quam dirimendam ac aperiendam non
    
tam Herculeus atque Aetna gravior labor adhi
-
    
bendus est, cujus se glebae facile resolvent. Ager
    
itaque qui semen facile recepit
, qui quasque fru-
    
g
es facile ferat, nullasque seminis dummodo gene-
    
rosi sint facile recuset. Qui ex accepto semine
    
mox maturentes, multas, easque probatas fru
-
    
ges proferat, quae votis avari agricolae screspon-
    
dennt, superfluis nocivisque humoribus cureat
    
Esse itaque foecunditateni ingenii contendimus
    
terrae virtutem, qu
o omnia cita larga bonaque
    
ferat.

    
Hanc de
nominationem ut innumeras alias
    
miram ob similitudinem, ad alias atque alias
    
res transferre consuevimus. Praecipue autem
    
ingenii foecunditas dicitur facilis quaedam
    
bonarum rerum intra an
inum conceptio
    
et largo cujusque materiae apparatu, in sedulae
men-
    
tis agitatione eorum quae res aut occasio postu-
    
l
are videbatur perductio. Ingenium non
    
de una tantum aut altera parte apertum, non
    
hanc vel illam modo scientiam facile amplectens
    
non memoriae tantum facultate insigne, ceteris

    

 
   

 

quadam tarditate laborans, sed quod capax sit
    
atque perdocile uniuscujusque doctrinae, dummo
-
    
do illa sit bona, praestans, emolumento cuidam
    
inserviens suisque praeclaris virtutibus scatens.
    
Mirum est Auditores quantum possint, quan
-
    
tumque valeant ingenia quae multis variisque
    
et a se diversis veritatibus imbuta sunt, in
    
quo altera scientiarum alteri succurrere inser
-
    
vire, illuminare possit. Mirum quam illud
    
ingenium compositis viribus agere queat, et
    
quam facilem scientiam altera aliae aditum
    
    
praebeat. Uti vero Aud
.* omnium mortalium
    
pectoribus
ca insidet labes ut ad devia facilli-
    
me declinent, effroenique petulantia rectam
    
semitam recusent, ita et hoc in loco reperi
un-
    
tur, qui vel nil ferre possunt, vel nolunt,
    
sive etiam nimis admodum ferunt.
    
Execrand
u sane illa, quae in multis re-
    
peritur prava ubertus, in omne genus
    
ludicrum se facillimos et ad quodvis malum
    
nimis sagaces se ostentantibus.
Non
    
potest non lugere bonus, non potest in
-
    
   

 
   

 

dignari, tam nefarium quorundam ac divinorum
    
paene ingeniorum abusum, feliciumque facultatum
    
animi tam nefast
um in mala ac impia
    
flexionem.
Tam virile saepius ac masculum
    
iuvenibus inest ingenium, ut, postquam ad
    
annos pervenerint, quibus vera sapientia exo
-
    
riri debeat, repuerascere videantur. Contra in
    
rebus quae seriam excogitationem poscunt, se
    
ineptos praebent, ac plane indociles. Sumet a
    
vobis ultionem, is, qui facultates, qua
rtain
    
impie in mortalium pestem exercetis benigne
    
credidit.
    
Altera ab parte occurrit insanabilis quaedam
    
ac mira sterilitas, eoram qui continua ma
-
    
cie laborantes tabescunt, et quum in se ari-
    
di sint, atque ieiuni, ne copiam quid em sibi
    
oblat
um unde ali possint et confirmari ad-
    
mittunt et omnins succum in se trahere nesci-
    
unt. Novercam futeor in multos se gessit na-
    
tura, ut pretiosisima hominum parte, quae de-
    
mum constituit nos homines, ingenio nem-
    
pe destitutum eum protulerit. Sed tamen
    

 
     

perspicere est, eorum admodum exiguam
    
partem non sua ipsius culpa non sapuisse.
    
Imo accidere solet, ut ii, quibus expeditissi
-
    
mae insunt facultates, earum curam, nimis
    
freti omittant, utque ita cadere ea pati
-    
    
antur, quae ad tantum fastigium scandere
    
potuissent. Alii quibus indoles exigua con
-
    
cessa est, sive desperatione sive negligentia
    
    
fiat, nullam fere operam intendunt. Sic
    
in adversum ruit mortalium pectus ut
    
ii qui mediocribus admodum viribus in
-
    
structi sunt quod incitamento iis esse
    
deberet, restituendi cura et industria ea quae
    
    
natura negavit, ad interitum magis admoveant,
    
quam ut sedula cura pro
hibeant.     
    
Laetitiam tanquam alterum indicium
    
quod attinet supra iam monuimus, pertine
-
    
re illud magis, ad rei tractationem et elo-
    
cutionem. Quanquam tam arcte sunt
    
inter se connexa, ut parum profici
iet foe-
    
cunditas, nisi ad inveniendum concipiendum
    
et tractandum nos quaed
um adducet Laetitia.
    

 
     

Et haec in multa devia deflectet nisi ingenioque
    
et foecunditate regatur, ac tanquam alimento
    
nutriatur. Potest ita finiri ut sit, quaedam
    
animi erectio, ea quae bona esse credat pro
-
    
mere gaudentis, nullo alieno impulso sed nisu
    
proprio tendentis in altum, adhibita tamen
    
non minori in suscipiendo opere circum
-
    
spectione, quam cura in elaborando. Praecave-
    
tur igitur in hac notione, a tarditate, a metu
    
a negligentia a petulantia atque demum immo
-
    
destia ac audacia. Obiiceret quidam stare non
    
posse cum ingenii fertilitate torpentem illam
    
tarditatem ut qu
ae certum sit indicium sit eum
    
qui nulla proferendi cupiditate ardeat, nec
    
    
cogitare indag
ore ac doctrinis aperire ani-
    
mum posse. Sed eo magis disjicienda est illa      
    
torpens lassitudo, quod ingenium alias fertile cu
-     
    
iusque rei, illa retineatur. Ohe quod praeclara ac     
    
divina pene ingenia sub tarditatis
specie lentitate
    
latuerunt. Obstat et aliquando metus
, quo saepius
    
labor
ant ingenia, quo quandam diffidentiam
    

 
     

in suas vires admodum probandam alunt,
    
quae postea in metum abiit, ut quae habeant
    
    
non solum dubitent proferre
, sed et ne au-    
    
deant quidem. - Contrariatur et laetitiae
    
negligentia, qua et praeclarissima ingenia
    
saepius laboravere, quae postea vel vi, vel
    
    
alia necessitudine coacta, quid valeant hu
-    
    
meri produnt, ceterum quieti indulgent.
    
Hi sunt quibus deest pectus laetum, dantur
    
et qui
minis habent, atque hos inter po-
    
tissimum refero, et petulantes, qui incon-    
    
siderate et negligenter omnia tractant,
    
et suis viribus fidentiores curam omittunt
      
    
pessimis aliquando et facile occurrentibus
    
contenti.
Inest et his negligentia sua, quae     
    
illa tamen multo est pestilentior, quo plus
    
    
ei adhaeret protervitatis. Maxime autem
    
intolerabiles infimosque eos esse puto, quorum
    
laetitia nullis limitibus circumsepta, in immode
-    
    
stiam ac verecundiae laesionem degeneravit.     
    
In quo peccant audentissimi quidam, solum    
    
        

 
     

fere virtutem in eo consistere autumantes, ut
    
temere qualiacunque sint proiiciant, nihil pen
-
    
si ultro habentes quum ne pudore quidem moveri
    
ullo videantur.
    
Ium in secunda parte orationis, aggredior
    
docere quae ex iis virtutibus bona spes sit hau
-
    
rienda. Prima sunt atque infallibilia, mentis, a     
    
natura locuplete dotatae indicia. Contra
riatur
    
naturae, ut quum in se ferax sit, ac vigens, nullo
-
    
que unquam loco ubi semel se deposuerit, sine fru-
    
ctu discesserit, ut illa deponat in iuvene vires
    
suas ac principia, quae non feraci et expedito
    
pectore, laetaque mente effulminent. Posse se aliquid
    
suis viribus frugis capere, ill
a demonstrat, hac
    
velle se dotes suas ad aliquam perfectionem pro
-
    
vehere significatur; nam quae erit ingenii exer-
    
citatio et foecunditatis applicado, quas non animet
    
quodam ac impellet insatiabile et irrequietum
      
    
laetandi studium. Contra ubi vel summa sit laetitia
    
    
nullum ad veritatis fundamentum ibi in pro
-    
    

 
     

tervitatem ac petulantiam plerunque abeunt
    
laetandi semina. Vera enim ac modesta
    
sine animo feraci stare et procedere non
    
potest laetitia. Possunt et ingenia macie
    
laborantia quadam, quia vix mediocria eva
-
    
dere posse perspiciunt nullo laudis studio
    
tra
hi, quod autem magis cadit in eos qui
    
arrectae expeditaeque mentis sunt. Non dubito
    
AUDITORES fere plurima ingeni
o, quae univer-
    
sa Europa miratur, laudis studium certe in-
    
iuventute stimulasse. Fateor eum demum
    
    
in finem literarum studia aggredi debe
-     
    
re, ut communis reipublicae usus augeatur.      
    
Non nego laudis studium, foecundum multo-
    
    
rum malorum imo et scelerum fontem esse.
    
    
C
oncedo rei literariae male esse consultum, eru-
    
dito homine arrogantia et insolentia in-     
    
flato. Sed peccant sane, noxiasque virtuti infe-     
    
runt manus, qui et ipsas aeterni numinis     
    
leges disjicere et abdere conantur qui omnem
         
          

 
     

laudis cupiditatem in homine delere volunt.
    
Innatum est mortalium naturae semen, et
     
    
alte cujusque pectori insitum, ut et suae laudi
     
    
aliquid indulgeat. Ideo inditum nobis est, tamque
     
    
altas egit radices, ut ad quodvis praeclare et
     
    
magnifice factum mens humana impellere
-    
    
tur. Sed quod certius apparentiusque laudis stu-
    
dii signum est, quam id de quo loqui institui     
    
ratio ipsa in hanc nos sententiam deducit.
    
Ego quidem, quomodo cum tardo, torpentique
    
ingenio, cum petulante immodestoque homine
    
congruere queat, stimulatio ad laudem et glo
-    
    
riam conquirendam plane non perspicio.     
    
Immo dum potius apparet, quantum exitiumimmi
-
    
neat ei qui omnem laudis scintillam nefarie    
    
in se extinguit. Nulliu sceleris, nulliu fl
ugitii
    
pudet eum, ad quaevis mala perpetranda inconside
-
    
rato impetu ruit. At non solum laudis studio
    
verum etiam voluptate accendi potest ingenium
    
cui vires quibus exornare se queat non desunt.

    

 
     

In aprico est. Aud.* quantulum profecturus sit
    
is, quem simul ac literas aggreditur, quaedam
    
indignatio et anxietas
oruciatur. Qui quo
    
remotior a literis est, eo sibi felicior esse
     
    
videtur. Gaudium o
Iuvenes! atque voluptas
    
est
, quae omnem laborem ao operam, quam
    
intra literas consumitis lenit, dulcemque
    
reddit. Voluptas est, qua incitamini quisque
     
    
ad se suaque studia augendum semper ac
     
    
perfectiora reddendum. Ea est quae veram
    
mercedem laborum in se ipsa nobis con
-     
    
stituit. - Audio autem et moventes
    
aliquos contra has, quas constituimus iu
-     
    
venis praecipuas virtutes quaestiones, earumque      
    
pretium in dubia vocantes. Multis ajunt vir
-     
    
tutibus patet ingenium tale laetum et
    
apertum; Sed et praeceteris potius inclinat
    
ad quaevis extrema et superflua, saepiusque
     
    
in vetitum ruit nefas. Sed considerent
    
    

 
     

isti, quanto facilius sit vivaciora ingenia et
    
florentiora elimare, et ad maturitatem per
-     
    
ducere. Multa insunt in iuvene, quod non diffi-
    
teor superflua. Sed omnia haec ipsa aetas con-
    
stringet, Altior certe spes est, florentis ingenii,
    
quam tristis semper atque iacentis, quod nullo la
-
    
bore erigi potest et confirmari.
      
        

 
       

* Auditores

 
   

 

     
     

Deutsche Übersetzung:          
Hans Peter Rapp, Lörrach      
Stud. Dir. i. R. (Hebel-Gymnasium Lö.)       

 
  zurück    

nach oben       

 
           
    Argumentum

Foecunditas et Laetitia indolis bonae in iuvene certa Indicia. 


Oratione distribuit et exposuit

J. P. Hebel.


Oeconomia.

Thema: Foecunditas et Laetitia indolis bonae in iuvene certa indicia.


P I. Ipsae notiones praestruuntur.
P II. Docebitur, quae ex his virtutibus bona spes sit habenda.


- Ad I. Foecunditas quidem ad materiam refertur et inventionem, estque
facilis bonarum rerum intra animum conceptio, et largo cujusque materiae apparatu instructae mentis agitatione, eorum quae res aut occasio postulare videbatur perductio. Contra(rium) vitiosissime naturam perdit.
Et prava ubertas, qualis in multis deprehenditur in omne genus ludicrum faculimis, et ad quodvis malum nimis sagaces se ostendentibus, quum interim in iis rebus, quae seriam cogitationem exposcunt, et majoris sunt utilitatis plane se ineptos ac indociles praebeant.

Et insanabilis quaedam sterilitas, eorum qui continua macie laborantes, labescunt, et cum in se aridi sint ac ieiuni, non copiam quidem sibi oblatam, unde ali possint et confirmari admittunt, et omnino succum in se trahere nesciunt. 
Laetitia ad form am spectans et eloquentiam ita potest finiri, ut sit erectio animi, quae bona esse credat promere gaudentis, nullo alieno impulsu sed nisu proprio tendentis in altum, adhibita tamen non minore in suscipiendo opere circumspectione quam cura in elaborando.

Hic cavebitur ut Nec levis sit, nec petulans ratio, ut in illis, qui negligenter et inconsiderate omnia tractant, et suis viribus fidentiores curam omittunt, pessimis aliquando et facile occurrentibus contenti

Nec immodesta et inverecunda. In quo peccant audentissimi quidam, solam fere virtutem existimantes, temere qualiacunque sint proiicere, nihil pensi ultro habentes, quam ne pudore ullo moveri videantur.


Ad p. II Quae bona spes ex his virtutibus maxima habenda sit.

1. Principia naturae, vimque inesse ei hinc deprehendas, quae cui desunt, non in ullo genere proficiet.
2. Laudis studium ad quasvis res praeclaras efficiendas ferre potentissimum imprimis hisce qualitatibus declaratur
3. Plurima illis est, ex opera voluptas, quae mirum in modum studia adiuvat et provehit.
4. Possunt denique vivaciora ingenia, et florentia elimari, et ad maturitatem perduci, ac si quid super fluat, aetas ipsa constrinxerit. At depressa natura et iacens, semperque tristis, nullo labore erigi potess et confirmari.Director Excellentissime

Sodales Honoratissimi

Qui ad hominum diversa studia et ingeniorum varias dotes, mediocriter tantum vigilantem, oculum admovet: is quae ex his, quas homines iam a tenerrimis ungulis produnt, facultatibus animi, imo et externis corporis motibus et studiis, manatura sint aliquando ingenia facile divinare potest.

lacent quaedam tardi et torpentis corporis vinculis restricta, atque ultra humum sese non attollunt, sensimque aeterna macie confecta, se ipsa quasi consumunt et contabescunt. Alia quae ad altius duraturum culmen contendunt, impellit quaedam insatiabilis plura discendi perscrutandi, enucleandi ac eruendi cupido, cui ut satis fiat, inter studia noctes agunt insomnes, asperrimas vias incedunt, Fortissima obstacula disjiciunt nihilque non audent donec ad intimos acritatis aditus penetraverint. Alia ut humilis viola non alte assurgunt, non altas radices agunt, non cum excellentioribus de floris suavitate contendunt, nec vigorem eorum assequuntur, neque vero ideo omni facultate destituta, eam qua pollent virtutem denegant, et mediocres animi fructus prae se ferre malunt quam nullas. Rursus alia calculorum subductiones et computationes delectant, alia sidera scandunt eorumque leges et naturas perscrutantur, alia in rerum naturam et causas inquirunt, hos arrident philosophiae sublimiores subtilioresque doctrinae, illa historiae studium in deliciis habent, haec trahit armorum splendor, illa medendi gravitas et usus. Quae sicut innumera alia discrimina ut virilis ingenii hominibus insunt ita iam in iuvenibus et pueris tanquam futurae destinationis certa indicia prae ceteris facultatibus longe eminent.Accipiunt humana pectora cerae instar varias formas, dum mollis est atque liquida, sin occalluit semel et velut in lapidis duritiem abiit non facile variat formas. Cujus in iuventute non variis modis versatum est pectus, qui non exercuit, non flexit, non explicavit, illius animus etiam si flectere velit torpebit. Hinc cernas iam iuvenilio ingenia aperta expedita agilia, quae aliquando ad altius culmen scansura sunt, Contra quibus nulla vis nullus vigor inest ea iam in iuventute literarum et artium facultatibus carent, literatorum hominum societatem fugiunt, rebusque inanibus tempus terere, quam aliquid homine dignum suscipere malunt.Qui Historiae studium favent, ex iis iam in in iuventute eluxit facultas memoriae insignis, qua rerum, nominum annorum catenatas series mente capiunt et ex quavis quae in mortalium vitis occurrent actione succum trahere pollent Qui ad Physices studium animum adjecit ille observatricem pro se fert in iuventute mentem Qui inter arma consenescere secum constituit illum luvenem adhuc Martius ludus delectat. Ex hac materia non dubitavi, proponere vobis.


Foecunditatem et Laetitiam indolis bonae in iuvene certa indicia esse ita ut in 


P I. ipsas notiones praestruam, in

P II. Quo ex his virtutibus praecipua spes habenda sit, edoceam.

Quid sit foecunditas, quae laetitia quae extrema utrinque evitanda? hisce quaestionibus prior pars omnisque de notionibus tractutio absolvetur. Primo in quo differat utraque virtus inquiarenti apparebit, pertinere foecundit atem ad rei ipsius materiam, eamque inveniendam dirigendam, amplieficandam ac expoliendam hanc, Laetitiam nempe eloquendi ac proferendi gerere curam. 


Porro, quid sit foecunditas ingenii cogitanti occurret primo tanquam in porta, mutatam esse rei denominationem, a terra frugifera fertili ingenio admodum simillima. Agrum dicimus foecundum qui facuitate quadam et mollitie terrae, praestans est, ad quam dirimendam ac aperiendam non tam Herculeus atque Aetna gravior labor adhibendus est, cujus se glebae facile resolvent. Ager itaque qui semen facile recepit, qui quasque fruges facile ferat, nullasque seminis dummodo generosi sint facile recuset. Qui ex accepto semine mox maturantes, multas, easque probatas fruges proferat, quae votis avari agricolae respondent, superfluis nocivisque humoribus careat Esse itaque foecunditatem ingenii contendimus terrae virtutem, quo omnia cita larga bonaque ferat. Hanc denominationem ut innumeras alias miram ob similitudinem, ad alias atque alias res transferre consuevimus. Praecipue autem ingenii foecunditas dicitur facilis quaedam bonarum rerum intra animum conceptio et largo cujusque materiae apparatu, in sedulae mentis agitatione eorum quae res aut occasio postulare videbatur perductio. Ingenium non de una tantum aut altera parte apertum, non hanc vel illam modo scientiam facile amplectens non memoriae tantum facultate insigne, ceterum quadam tarditate laborans, sed quod capax sit atque perdocile uniuscujusque doctrinae, dummodo illa sit bona, praestans, emolumento cuidam inserviens suisque praeclaris virtutibus scatens.Mirum est Auditores quantum possint, quantumque valeant ingenia quae multis variisque et a se diversis veritatibus imbuta sunt, in quo altera scientiarum alteri succurrere inservire, illuminare possit. Mirum quam illud ingenium compositis viribus agere queat, et quam facilem scientiam altera aliae aditum praebeat.

Uti vero Aud.* omnium mortalium pectoribus ea insidet labes ut ad devia facillime declinent, effroenique petulantia rectam semitam recusent, ita et hoc in loco reperiuntur, qui vel nil ferre possunt, vel nolunt, sive etiam nimis admodum ferunt.

Execranda sane illa, quae in multis reperitur prava ubertas, in omne genus ludicrum se facillimos et ad quodvis malum nimis sagaces se ostentantibus. 
Non potest non lugere bonus, non potest indignari, tam nefarium quorundam ac divinorum paene ingeniorum abusum, feliciumque facultatum animi tam nefastam in mala ac impia flexionem. Tam virile saepius ac masculum iuvenibus inest ingenium, ut, postquam ad annos pervenerint, quibus vera sapientia exoriri debeat, repuerascere videantur. Contra in rebus quae seriam excogitationem poscunt, se ineptos praebent, ac plane indociles. Sumet a vobis ultionem, is, qui facultates, quantas impie in mortalium pestem exercetis benigne credidit. 

Altera ab parte occurrit insanabilis quaedam ac mira sterilitas, eorum qui continua macie laborantes tabescunt, et quum in se aridi sint, atque ieiuni, ne copiam quid em sibi oblatam unde ali possint et confirmari admittunt et omnino succum in se trahere nesciunt.


Novercam fateor in multos se gessit natura, ut pretiosisima hominum parte, quae demum constituit nos homines, ingenio nempe destitutum eum protulerit. Sed tamen perspicere est, eorum admodum exiguam partem non sua ipsius culpa non sapuisse. Imo accidere solet, ut ii, quibus expeditissimae insunt facultates, earum curam, nimis freti omittant, utque ita cadere ea patiantur, quae ad tantum fastigium scandere potuissent.


Alii quibus indoles exigua concessa est, sive desperatione sive negligentia fiat, nullam fere operam intendunt. Sic in adversum ruit mortalium pectus ut ii qui mediocribus admodum viribus instructi sunt quod incitamento iis esse deberet, restituendi cura et industria ea quae natura negavit, ad interitum magis admoveant, quam ut sedula cura prohibeant.

Laetitiam tanquam alterum indicium quod attinet supra iam monuimus, pertinere illud magis, ad rei tractationem et elocutionem. Quanquam tam arcte sunt inter se connexa, ut parum proficiat foecunditas, nisi ad inveniendum concipiendum et tractandum nos quaedam adducet Laetitia. Et haec in multa devia deflectet nisi ingenioque et foecunditate regatur, ac tanquam alimento nutriatur.

Potest ita finiri ut sit, quaedam animi erectio, ea quae bona esse credat promere gaudentis, nullo alieno impulso sed nisu proprio tendentis in altum, adhibita tamen non minori in suscipiendo opere circumspectione, quam cura in elaborando. Praecavetur igitur in hac notione, a tarditate, a metu a negligentia a petulantia atque demum immodestia ac audacia.


Obiiceret quidam stare non posse cum ingenii fertilitate torpentem illam tarditatem [ut] quae certum sit indicium [sit] eum qui nulla proferendi cupiditate ardeat, nec cogitare indagare ac doctrinis aperire animum posse. Sed eo magis disjicienda est illa torpens lassitudo, quod ingenium alias fertile cuiusque rei, illa retineatur. [Ohe] quod praeclara ac divina pene ingenia sub tarditatis [specie] lentitate latuerunt. Obstat et aliquando metus, quo saepius laborant ingenia, quo quandam diffidentiam in suas vires admodum probandam alunt, quae postea in metum abiit, ut quae habeant non solum dubitent proferre, sed et ne audeant quidem.


Contrariatur et laetitiae negligentia, qua et praeclarissima ingenia saepius laboravere, quae postea vel vi, vel alia necessitudine coacta, quod valeant humeri produnt, ceterum quieti indulgent. Hi sunt quibus deest pectus laetum, dantur et qui minus habent, atque hos inter potissimum refero, et petulantes, qui inconsiderate et negligenter omnia tractant, et suis viribus fidentiores curam omittunt pessimis aliquando et facile occurrentibus  contenti. Inest et his negligentia sua, quae illa tamen multo est pestilentior, quo plus ei adhaeret protervitatis.


Maxime autem intolerabiles infimosque eos esse puto, quorum laetitia nullis limitibus circumsepta, in immodestiam ac verecundiae laesionem degeneravit. 
In quo peccant audentissimi quidam, solum fere virtutem in eo consistere autumantes, ut temere qualiacunque sint proiiciant, nihil pensi ultro habentes quum ne pudore quidem moveri ullo videantur. 


Iam in secunda parte orationis, aggredior docere quae ex iis virtutibus bona spes sit haurienda. 

Prima sunt atque infallibilia, mentis, a natura locuplete dotatae indicia. Contrariatur naturae, ut quum in se ferax sit, ac vigens, nulloque unquam loco ubi semel se deposuerit, sine fructu discesserit, ut illa deponat in iuvene vires suas ac principia, quae non feraci et expedito pectore, laetaque mente effulminent. Posse se aliquid suis viribus frugis capere, illa demonstrat, hac velle se dotes suas ad aliquam perfectionem provehere significatur; nam quae erit ingenii exercitatio et foecunditatis applicatio, quas non animet quodam ac impellet insatiabile et irrequietum laetandi studium.


Contra ubi vel summa sit laetitia nullum ad veritatis fundamentum ibi in protervitatem ac petulantiam plerunque abeunt laetandi semina. Vera enim ac modesta sine animo feraci stare et procedere non potest laetitia. Possunt et ingenia macie laborantia quadam, quia vix mediocria evadere posse perspiciunt nullo laudis studio trahi, quod autem magis cadit in eos qui arrectae expeditaeque mentis sunt.


Non dubito AUDITORES fere plurima ingenio, quae universa Europa miratur, laudis studium certe in iuventute stimulasse. Fateor eum demum in finem literarum studia aggredi debere, ut communis reipublicae usus augeatur. Non nego laudis studium, foecundum multorum malorum imo et scelerum fontem esse. Concedo rei literariae male esse consultum, erudito homine arrogantia et insolentia inflato. Sed peccant sane, noxiasque virtuti inferunt manus, qui et ipsas aeterni numinis leges disjicere et abdere conantur qui omnem laudis cupiditatem in homine delere volunt. 


Innatum est mortalium naturae semen, et alte cujusque pectori insitum, ut et suae laudi aliquid indulgeat. Ideo inditum nobis est, tamque altas egit radices, ut ad quodvis praeclare et magnifice factum mens humana impelleretur. Sed quod certius apparentiusque laudis studii signum est, quam id de quo loqui institui ratio ipsa in hanc nos sententiam deducit. Ego quidem, quomodo cum tardo, torpentique ingenio, cum petulante immodestoque homine congruere queat, stimulatio ad laudem et gloriam conquirendam plane non perspicio. Immo dum potius apparet, quantum exitiumimmineat ei qui omnem laudis scintillam nefarie in se extinguit. Nulliu sceleris, nulliu flugitii pudet eum, ad quaevis mala perpetranda inconsiderato impetu ruit.


At non solum laudis studio verum etiam voluptate accendi potest ingenium cui vires quibus exornare se queat non desunt. In aprico est. Aud.* quantulum profecturus sit is, quem simul ac literas aggreditur, quaedam indignatio et anxietas oruciatur. Qui quo remotior a literis est, eo sibi felicior esse videtur.


Gaudium o Iuvenes! atque voluptas est, quae omnem laborem ac operam, quam intra literas consumitis lenit, dulcemque reddit. Voluptas est, qua incitamini quisque ad se suaque studia augendum semper ac perfectiora reddendum. Ea est quae veram mercedem laborum in se ipsa nobis constituit. -


Audio autem et moventes aliquos contra has, quas constituimus iuvenis praecipuas virtutes quaestiones, earumque pretium in dubia vocantes. Multis ajunt virtutibus patet ingenium tale laetum et apertum; Sed et prae ceteris potius inclinat ad quaevis extrema et superflua, saepiusque in vetitum ruit nefas. Sed considerent isti, quanto facilius sit vivaciora ingenia et florentiora elimare, et ad maturitatem perducere. Multa insunt in iuvene, quae non diffiteor superflua. Sed omnia haec ipsa aetas constringet, Altior certe spes est, florentis ingenii, quam tristis semper atque iacentis, quod nullo labore erigi potest et confirmari.
 

    Inhalt

Fruchtbarkeit und Freude sind bei einem jungen Mann sichere Anzeichen einer guten Begabung.

In einer Rede eingeteilt und dargelegt

J. P. Hebel


Gliederung.

Thema: Fruchtbarkeit und Freude sind bei einem jungen Mann sichere Anzeichen einer guten Begabung.

P I. Vorbemerkungen.
P II. Es wird dargelegt werden, welche gute Hoffnung man auf Grund dieser Tugenden haben muss.

- Zu I. Die Fruchtbarkeit nun bezieht sich auf den Stoff und seine Auffindung, und ist eine leichte Abfassung guter Dinge im Geist, und durch die reichliche Ausstattung jedes Stoffes, der mit geistiger Tätigkeit versehen ist, eine Sache oder Gelegenheit, die eine Hinführung dazu zu erfordern schien. Das Gegenteil richtet die Natur völlig fehlerhaft zugrunde.
Verkehrt ist die Fülle, wie sie bei vielen, die für jede Kurzweil sehr leicht bereit sind, angetroffen wird, und bei denen, die sich bei jedem Übel allzu scharfsinnig zeigen, während sie bei den Dingen, die ein ernsthaftes Denken erfordern und von größerem Nutzen sind, sich völlig ungeeignet und ungelehrig zeigen.

Und völlig unheilbar ist die Unfruchtbarkeit von denen, die an fortwährender Magerkeit leiden und dahinschwinden, und, da sie an sich trocken und nüchtern sind, lassen sie nicht einmal eine angebotene Fülle zu, von der sie ernährt und gestärkt werden könnten und verstehen es überhaupt nicht, Saft und Kraft in sich hineinzuziehen.
Die Freude, die sich auf die Form und Beredsamkeit bezieht, kann man so definieren, dass sie eine Aufrichtung des Geistes ist, der sich freut vorzutragen, was er für gut hält; dabei strebt er nicht durch fremden Antrieb, sondern durch eigenen Schwung in die Höhe, nachdem er dennoch nicht weniger Umsicht beim Übernehmen der Aufgabe als Sorgfalt beim Ausarbeiten angewandt hat.
Dabei wird man sich davor hüten müssen, dass die Vernunft weder leichtsinnig noch leichtfertig ist, wie bei jenen, die alles nachlässig und unüberlegt behandeln und, zu sehr auf ihre Kräfte vertrauend, keine Sorgfalt zeigen, manchmal zufrieden mit dem, was ganz schlecht ist und einem leicht in den Sinn kommt.
Sie ist nicht maßlos und rücksichtslos. Dabei begehen einige Wagemutige den Fehler, indem sie es fast nur für eine Tugend halten, leichtsinnig alles Mögliche vorzuwerfen, wobei es für sie nur darauf ankommt, nicht den Anschein zu erwecken, sich auf irgendeine Weise von Scham beeinflussen zu lassen.

Zu p. II Welche gute Hoffnung auf Grund dieser Tugenden für die größte gehalten werden muss.
1. Die Prinzipien der Natur. Man könnte hier anerkennen, dass ihr eine Kraft innewohnt, die dem, dem sie fehlen, nicht irgendwie nützen wird.
2. Es wird erklärt, dass das sehr starke Streben nach Ruhm auf wunderbare Weise vor allem durch diese Eigenschaften dazu beiträgt, alle möglichen großartigen Dinge zu bewirken.
3. Das meiste Vergnügen kommt für jene aus der Tätigkeit, die auf wunderbare Weise die Studien unterstützt und fördert.
4. Schließlich können lebhaftere und glänzendere Begabungen verfeinert und zur Reife geführt werden, und wenn etwas im Überfluss vorhanden ist, kann das Alter selbst es zügeln. Aber eine niedergedrückte und am Boden liegende Natur, die immer mürrisch ist, kann durch keine Anstrengung aufgerichtet und gestärkt werden.


Sehr verehrter Herr Direktor,

sehr geehrte Herren Mitglieder der Societas Latina,

wer auf die verschiedenen Bemühungen und mannigfaltigen Gaben der Menschen nur ein wenig sein wachsames Auge richtet, der kann manchmal leicht erraten, was einmal aus den Talenten wird, die aus diesen geistigen Fähigkeiten, die die Menschen schon von zartester Jugend an hervorbringen, ja sogar aus den äußerlichen Körperbewegungen und Bemühungen herrühren werden.
Manche liegen am Boden, eingeschränkt durch die Fesseln eines trägen und faulen Körpers, und können sich nicht über den Boden erheben und allmählich verbrauchen sie sich, von fortdauernder Auszehrung geschwächt, gleichsam selbst und schwinden dahin. Andere, die nach dauerhaft Höherem streben, treibt eine gewisse unersättliche Begierde an, mehr zu lernen, zu erforschen, zu entwickeln und ausfindig zu machen. Damit dieser Genüge geleistet wird, verbringen sie mit ihren Studien schlaflose Nächte, gehen die unebensten Straßen, räumen die stärksten Hindernisse aus dem Weg und wagen alles, bis sie zu den innersten Zugängen der Geistesschärfe vorgedrungen sind. Wieder andere erheben sich wie ein niederes Veilchen nicht in die Höhe, treiben keine tiefen Wurzeln, kämpfen nicht mit Hervorragenderen um die Süße der Blüte und erreichen nicht ihre Kraft. Obwohl sie aber deshalb jede Fähigkeit verlassen hat, verleugnen sie nicht die Tugend, durch die sie stark sind, und wollen lieber unbedeutende Früchte des Geistes zur Schau tragen als überhaupt keine. Wieder andere freuen sich an der Subtraktion und Addition; andere steigen zu den Sternen empor und erforschen ihre Gesetze und ihre Natur, andere untersuchen die Natur und ihre Ursachen, diesen gefallen die erhabeneren und scharfsinnigeren Lehren der Philosophie, jene haben Freude am Studium der Geschichte, diese zieht der Glanz der Waffen an, jene der Ernst und Nutzen des Heilens. Wie diese und auch unzählig andere Unterscheidungen Menschen gereifteren Geistes besitzen, so ragen schon bei jungen Männern und Kindern gleichsam sichere Anzeichen der zukünftigen Bestimmung vor anderen Fähigkeiten weit hervor.

Der menschliche Geist kann wie das Wachs, solange er weich und flüssig ist, auf verschiedene Weise geformt werden. Wenn er sich aber einmal verhärtet hat und hart wie Stein geworden ist, verändert er seine Form nicht leicht. Der Geist von jenem, dessen Inneres in der Jugend nicht auf verschiedene Weise hin und her gewendet worden, der nicht geübt hat, sich nicht gerührt hat und nicht entwickelt hat, wird träge sein, auch wenn er sich rühren wollte. Daher kann man schon im jugendlichen Alter die offenen, freien und beweglichen Begabungen erkennen, die einmal zu einem höheren Gipfel hinaufsteigen wollen; im Gegensatz dazu haben die, denen keine Kraft und kein Feuer innewohnt, schon in ihrer Jugend keine Fähigkeiten für Literatur und Künste, sie meiden den Umgang mit gebildeten Menschen und wollen lieber die Zeit mit unnützen Dingen vergeuden als irgendetwas, das des Menschen würdig ist, übernehmen.

Wer zu einem Geschichtsstudium geneigt ist, bei dem leuchtet schon in seiner Jugend ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen hervor, mit dem er die mit einer verketteten Reihe der Dinge, Jahre und Namen im Geist begreift, und er kann Kraft schöpfen aus jeder Handlung, die ihm im Leben der Menschen begegnen wird. Wer seine Neigung aufs Studium der Physik richtet, der zeigt schon in seiner Jugend einen beobachtenden Verstand. Wer bei sich beschließt, unter den Waffen alt zu werden, den erfreut schon in seiner Jugend das Kriegsspiel.

Ich habe nicht gezögert, Euch aus diesem Material vorzutragen, dass Fruchtbarkeit und Freude in der Jugend sichere Anzeichen einer guten Begabung sind,

P I so dass ich Bemerkungen selbst vorausschicke und

P II lehre, worin auf Grund dieser Tugend besondere Hoffnung geschöpft werden muss.

Was ist Fruchtbarkeit, welches ist die Freude, die als äußerste auf beiden Seiten vermieden werden muss? Durch diese Fragen wird der erste Teil und die ganze Behandlung über die Bemerkungen erledigt werden. Zuerst wird dem Untersuchenden sich zeigen, worin beide Tugenden sich unterscheiden, dass die Fruchtbarkeit sich auf den Stoff der Sache selbst bezieht und dass dieser gefunden, gelenkt, erweitert und verfeinert werden muss, dass es allerdings der Freude obliegt, diese vorzutragen und bekannt zu machen.

Ferner wird dem, der darüber nachdenkt, was die Fruchtbarkeit des Geistes ist, sich zuerst gleichsam am Eingangstor zeigen, dass man die Benennung der Sache übertragen hat von der fruchttragenden Erde her, da sie ganz ähnlich der fruchtbaren Begabung ist. Wir sagen, dass ein Acker fruchtbar ist, der durch eine gewisse Fähigkeit und Weichheit der Erde hervorragend ist. Um diese aufzubrechen und zu erschließen, muss keine Arbeit, die eines Herkules würdig ist und schwerer als die Last des Ätna, angewendet werden; denn ihre Schollen werden sich leicht lösen lassen.

Deshalb ist ein Acker fruchtbar, der den Samen leicht aufgenommen hat, so dass er alle Feldfrüchte leicht hervorbringt und keine aus einem Samen leicht zurückweist, wenn sie nur edel sind. Dieser dürfte wohl von dem aufgenommenen Samen bald viele reifende, qualitätsvolle Früchte hervorbringen, die den Wünschen eines habgierigen Bauern entsprechen. Denn der Acker hat keine überflüssige und schädliche Feuchtigkeit. Deshalb behaupten wir, dass die Vorzüglichkeit der Erde die Fruchtbarkeit des Geistes sei, damit er dadurch alles schnell, reichhaltig und gut hervorbringe. Wir sind gewohnt, diese Bezeichnungen wie unzählige andere wegen der erstaunlichen Ähnlichkeit auf die einen und die anderen Dinge zu übertragen. Vor allem aber sagt man, dass die Fruchtbarkeit des Geistes eine gewisse leichte Aufnahme guter Dinge im Geist sei und durch die reiche Beschaffung eines jeden Stoffes in der Tätigkeit eines geschäftigen Geistes eine Hinführung zu dem, was die Sache oder die Gelegenheit zu fordern schien. Eine Begabung ist nicht nur offen hinsichtlich der einen oder anderen Seite, sie umfasst nicht nur leicht dieses oder jenes Wissen, ist nicht nur durch das Erinnerungsvermögen ausgezeichnet und arbeitet im Übrigen mit einer gewissen Langsamkeit, sondern, weil sie empfänglich und aufnahmefähig für jede Lehre ist, ist sie hervorragend, wenn sie nur gut ist, einem gewissen Nutzen dienend und überströmend von großartigen Eigenschaften.

Es ist wunderbar, verehrte Zuhörer, wie viel Begabungen vermögen und wie stark sie sind, die mit vielen verschiedenen und einander widersprechenden Wahrheiten ausgestattet sind, so dass darin die eine der Wissenschaften der anderen helfen, dienen und sie erhellen kann. Es ist wunderbar, wie jene Begabung, wenn ihre Kräfte in Ordnung gebracht worden sind, handeln kann und welch leichtes Wissen und leichten Zugang die eine der anderen gewährt.

Wie aber, verehrte Zuhörer, in den Herzen aller Menschen dieser Fehler sitzt, dass sie sehr leicht zu Irrwegen neigen und auf Grund ihrer Frechheit zügellos den richtigen Pfad ablehnen, so findet man auch an dieser Stelle Leute, die entweder nichts ertragen können oder wollen oder es auch allzu sehr ertragen.

Ganz verfluchenswert ist jene verkehrte Fruchtbarkeit, die man bei vielen findet, die prahlend auf sich hinweisen, sehr geneigt zu jeder Art von Unterhaltung und für jedes Übel allzu scharfsinnig. Ein guter Mensch muss trauern und empört sein über einen so schlimmen Missbrauch mancher und beinahe göttlicher Begabungen und den so unheilvollen krummen Weg günstiger geistiger Fähigkeiten zu Schlechtem und Ruchlosem. Öfter befindet sich eine so männliche und kraftvolle Begabung in jungen Menschen, dass sie, nachdem sie in die Jahre gekommen sind, in denen wahre Weisheit entstehen muss, wieder zu einem Kind zu werden scheinen. Dagegen zeigen sie sich in den Dingen, die ein ernstes Denken erfordern, ungeeignet und völlig unbelehrbar. Der wird Rache an euch nehmen, der all die Fähigkeiten, die ihr gewissenlos zum Verderben der Menschen ausbildet, euch gütig anvertraut hat.

Auf der anderen Seite begegnet eine geradezu unheilbare und sonderbare Unfruchtbarkeit von denen, die an dauernder Magerkeit leiden und dahinschwinden und, da sie in sich saftlos und unfruchtbar sind, lassen sie nicht einmal eine ihnen angebotene Fülle, wovon sie sich ernähren und stärken könnten, zu und überhaupt verstehen sie nicht, Lebenskraft in sich hineinzuziehen.

Die Natur hat sich, gestehe ich, gegen viele als Stiefmutter gezeigt, so dass sie ihn des kostbarsten Teils der Menschen, der uns erst zu Menschen gemacht hat, nämlich des Geistes, beraubt, hervorgebracht hat. Aber trotzdem kann man erkennen, dass nur ein ganz geringer Teil von ihnen nicht durch eigene Schuld nicht weise gewesen ist. Ja, es pflegt sogar zu geschehen, dass diejenigen, denen sehr nützliche Fähigkeiten innewohnen, aus zu großem Vertrauen sich nicht um diese kümmern und zulassen, dass das, was zu so großer Höhe hätte steigen können, zu Boden fällt.

Andere, denen nur eine geringe Begabung zugestanden worden ist, - es geschieht wohl aus Verzweiflung oder Nachlässigkeit - strengen sich fast überhaupt nicht an. Diejenigen, die mit sehr mittelmäßigen Kräften ausgestattet sind, was mit Sorge und Fleiß wiederherzustellen als Ansporn dienen müsste, bringen das, was die Natur verweigerte, wohl mehr zum Verschwinden als dass sie es durch eifrige Sorge bewahren.

Was das zweite Anzeichen anbetrifft, die Freude, haben wir schon vorher daran erinnert, dass jenes sich eher auf die Behandlung der Sache und den Stil bezieht, obwohl das so eng miteinander verknüpft ist, dass Fruchtbarkeit wenig nützt, wenn eine gewisse Freude uns nicht zum Finden, Abfassen und Behandeln führt. Und diese dürfte wohl auf viele Irrwege führen, wenn sie nicht durch Begabung und Fruchtbarkeit gelenkt und so gleichsam ernährt wird.

Sie kann so definiert werden, dass sie eine gewisse Aufrichtung des Geistes ist, der sich freut, das hervorzuholen, was nach seiner Meinung gut ist, der durch keinen fremden Anstoß in die Höhe strebt, sondern durch eigenen Schwung. Dabei wird nicht weniger Umsicht bei der Übernahme der Aufgabe als Sorgfalt bei der Ausarbeitung angewandt. Bei dieser Untersuchung hütet man sich also vor Trägheit, Furcht, Nachlässigkeit, Leichtfertigkeit und zuletzt vor Maßlosigkeit und Tollkühnheit.

Irgendeiner würde entgegnen, jene träge Langsamkeit könne nicht zusammen mit der Fruchtbarkeit bestehen, die ein sicheres Anzeichen dafür ist, dass der, der durch keine Begierde brennt, den Geist ans Licht zu bringen, nicht daran denkt, den Geist aufzuspüren und durch Lehren zum Vorschein zu bringen. Jene träge Müdigkeit muss umso mehr vertrieben werden, weil eine sonst fruchtbare Begabung für alles durch jene behindert wird, und großartige und beinahe göttliche Begabungen unter der Schwerfälligkeit geistiger Trägheit verborgen gewesen sind. Es steht auch manchmal die Furcht entgegen, an der öfters Begabungen leiden, durch die sie ein gewisses durchaus billigenswertes Misstrauen gegenüber ihren Kräften nähren, das später zur Furcht geworden ist, so dass sie nicht nur zögern, was sie haben, zum Vorschein zu bringen, sondern es nicht einmal wagen.

Nachteilig ist auch die Vernachlässigung der Freude, an der auch öfters hochgelobte Begabungen leiden, die, entweder durch Gewalt oder Notwendigkeit gezwungen, was sie eigentlich leisten könnten, zum Vorschein bringen, im Übrigen aber der Ruhe nachgeben. Es sind die, denen ein fröhliches Herz fehlt; es zeigen sich auch die, die weniger haben, und zu diesen rechne ich vor allem auch die Leichtfertigen, die alles unüberlegt und nachlässig behandeln und, da sie ihren Kräften zu sehr vertrauen, Sorgfalt außer Acht lassen, zufrieden mit manchmal dem Schlechtesten und dem, was ihnen leicht in den Sinn kommt. Diesen wohnt ihre eigene Nachlässigkeit inne, die doch noch viel verderblicher ist, je mehr ihr Unverschämtheit anhängt.

Ich glaube aber, dass die am unerträglichsten sind und auf der niedersten Stufe stehen, deren Freude, durch keine Grenzen eingeschränkt, in Maßlosigkeit und Verletzung der Ehrfurcht ausgeartet ist. Dabei begehen manche sehr Wagemutigen den Fehler, indem sie behaupten, die Tugend bestehe in der Regel nur darin, dass sie leichtsinnig alles, wie beschaffen es auch ist, verschmähen, wobei es für sie nur darauf ankommt, nicht den Anschein zu erwecken, sich auf irgendeine Weise von Scham beeinflussen zu lassen.

Nun mache ich mich im zweiten Teil der Rede daran zu lehren, welche gute Hoffnung aus diesen Tugenden geschöpft werden muss.

Die ersten und untrüglichen Zeichen sind die eines reich ausgestatteten Geistes. Ein Nachteil der Natur ist, dass sie, da sie an sich fruchtbar und kräftig ist und von keinem Ort, wo sie sich einmal niedergelassen hat, jemals ohne Frucht entfernt hat, dass jene also in dem jungen Mann ihre Kräfte und Prinzipien niederlegt, die bei einem nicht produktiven und bereiten Gemüt und bei einem fröhlichen Geist aufleuchten. Jene zeigt, dass sie durch ihre Kräfte irgendeine Frucht bringen kann, und durch diese wird angezeigt, dass sie ihre Gaben zu einer gewissen Vollendung führen will; denn dieses wird die Übung des Geistes und die Hinwendung zur Fruchtbarkeit sein, die kein unersättliches und rastloses Streben sich zu freuen belebt und antreibt.

Im Gegenteil, wo die Freude am höchsten ist, dort gehen die Keime der Freude zu keiner Grundlage der Wahrheit, sondern in Frechheit und Unverschämtheit über. Denn wahre und maßvolle Freude kann nicht ohne einen fruchtbaren Geist bestehen und vorwärts kommen. Auch Begabungen, die an einer gewissen Magerkeit leiden, können, weil sie erkennen, dass sie nur mit Mühe Mittelmäßigem entkommen können, durch kein Streben nach Ruhm verlockt werden. Dies aber trifft mehr auf die zu, die einen gespannten und bereiten Geist besitzen.

Ich zweifle nicht, sehr geehrte ZUHÖRER, dass auf Grund der Begabung das meiste, was ganz Europa bewundert, sicher das Streben nach Ruhm in der Jugend angetrieben hat. Ich gestehe, dass man erst zu dem Zweck literarische Studien angehen darf, dass der allgemeine Nutzen des Staates gefördert wird. Ich leugne nicht, dass das Streben nach Ruhm viel Übel hervorbringt, ja Quelle von Verbrechen ist. Ich gestehe, dass für die Literatur schlecht gesorgt ist, wenn ein gebildeter Mensch aufgeblasen durch Anmaßung und Überheblichkeit ist. Aber in der Tat begehen die einen Fehler und vergreifen sich an der Tugend, die die Gesetze des ewigen göttlichen Wesens selbst zu vernichten versuchen und jede Begierde nach Ruhm im Menschen zerstören wollen.

Der Samen ist der Natur der Menschen angeboren und tief in der Brust eines jeden eingepflanzt, dass er auch für seinen Ruhm Sorge trägt. Deshalb ist es in uns angelegt und hat so tiefe Wurzeln geschlagen, dass der menschliche Geist zu jeder berühmten und großartigen Tat angetrieben wird. Aber dass es ein sichereres und offensichtlicheres Anzeichen für das Streben nach Ruhm ist als das, worüber ich mich entschlossen habe zu sprechen, zu dieser Meinung führt uns die Vernunft selbst. Ich allerdings erkenne nicht klar, wie in Verbindung mit einer langsamen und trägen Begabung und einem frechen und maßlosen Menschen, Anreiz Lob und Ruhm zu erwerben, übereinstimmen kann. Nein, umso offensichtlicher ist es, ein wie großes Unheil dem droht, der jeden Ruhmesfunken in sich auslöscht. Er schämt sich keines Verbrechens und keiner Schandtat und stürzt in unüberlegtem Drang darauf, jedes beliebige Übel auszuführen.

Aber nicht nur durch das Streben nach Ruhm, sondern auch durch das Vergnügen kann eine Begabung entflammt werden, der nicht Kräfte fehlen, mit denen sie sich schmücken kann. Sonnenklar ist, wie wenig der Fortschritte machen wird, den, sobald er an die Wissenschaften herangeht, eine gewisse Entrüstung und Ängstlichkeit quält. Je weiter er entfernt von den Wissenschaften ist, desto glücklicher scheint er sich zu sein.

Eine Freude und ein Vergnügen ist es, ihr jungen Leute, das jede mühevolle Arbeit, die ihr für die Wissenschaften aufwendet, mildert und süß macht. Es ist das Vergnügen, von dem jeder von euch angespornt wird, sich und seine Bemühungen zu fördern und immer vollkommener zu machen. Das ist es, was den wahren Lohn für die Mühen in sich selbst für uns begründet.

Ich höre aber auch einige junge Leute, die gegen diese hervorragenden Tugenden, die wir festgestellt haben, Fragen vorbringen und ihren Lohn anzweifeln. Für viele Tugenden, behaupten sie, steht eine reiche und sichtbare Begabung offen. Aber sie neigt auch vor anderem zu jedem Äußersten und Überflüssigem und stürzt sich öfters auf verbotenes Unrecht. Aber diese mögen überlegen, um wie viel leichter es ist, lebhaftere und blühendere Begabungen auszubilden und zur Reife zu führen. Vieles besitzt ein Jugendlicher, was ich nicht als überflüssig leugne. Aber all das wird das Alter selbst zügeln. Größere Hoffnung beruht auf einer blühenden Begabung als auf einer traurigen und am Boden liegenden, die durch keine Anstrengung aufgerichtet und gestärkt werden kann.
 

 
   

* Auditores

     
     

Der lateinische Text fällt sehr viel kürzer aus als der deutsche. daher habe ich mir erlaubt,
um für den interessierten Leser eine leichtere Vergleichbarkeit der Textes zu ermöglichen,
die Absätze der 'lateinischen Spalte' entsprechend groß zu machen.

  Zum Anfang der deutschen Übersetzung  
       
         
  zurück    

nach oben        

 
     

Die Nutzung der visualisierten Digitalisate wurde gemäß den Bedingungen
der Creative Commons Lizenz CC-BY-SA 3.0 DE durch die BLB Karlsruhe gestattet.

Ein Hinweise in eigener Sache:

Die o. a. Blätter sowie die Transkription rechts sind
 nur bei Google-Chrome- und Opera- basierten Browsern vertikal synchron.

  Obwohl sich die einzelnen Seiten vertikal in separaten Tabellenzellen befinden um den Effekt
 möglichst gering zu halten, fallen bei Mozilla-Browsern (z. B. Firefox) die Aufzählungen zu lang aus.
Offensichtlich verwenden diese für die HTML-Zeilenhöhe (trotz gleicher Schriftart und -größe) ein
 abweichendes Maß. Dies bedaure ich, kann es aber mit vertretbarem Aufwand nicht ändern.