zurück
Hebels Reden als Gymnasiast vor der 'Societas Latina Marchio Badensis',
                          der 'Lateinischen Gesellschaft der Markgrafschaft Baden' in Karlsruhe 
 
                                                                                2. Rede   -   1776    
(Oktober)                           Zur deutschen Übersetzung
 
   

 

     
   

 

     
Veritatis
     
 Fontes atque Principia
     
Oratione exposuit
     
     

Joh. Petr. Hebel

 

 

 
   

 

DIRECTOR GRAVISSIME,     
     
     

Socii Honoratissimi,
                

     
     

Veritatem omnium rerum nervum esse
     
quis unquam dubitat?
Remota verita-     
     
te, removeatur omnis virtus, omnis sapi
-
     
entia et ut brevissime rem exprimam
     
omnia quae ad bene beateque vivendum
     
scitu factuque sunt necessaria, necesse est
     
Ubi enim ulla ars seu doctrina animique
     
     
sapientia, quae veritatum firmis ac
     
     
praevalidis fulcris non innitatur. Quae vis
     
Theologiae esset, qua de divini numinis
     
voluntate perdocemur? Quae divinis pro
-     
     
missis, quae statutis, quae poenis, quae toti      
     

 
   

 

denique sacrae scripturae haberetur fides?
     
fida rerum testis Historia, tota verita
-     
     
tibus referta, veritatum stabilis re-     
     
servatrix, remota veritate vel in meras      
     
fabulas et nug
es abiret vel omnis pla-     
     
ne tolleretur. Physices ac Matheseos ex-     
     
perta, veritatum fundamentis non in-     
     
nixa nil nisi illusiones: Et sic cuncta in      
     
mundo omnes artes atque doctrinae, ad
     
     
animi et corporis curam in hac vita
     
     
igne et aqua magis necessariae, perturba
-     
     
rentur. Quis unquam literis operam      
     
dabit qui nullam eis inesse veritatem
     
     
novit. Nam mendaciorum illusionum ac
     

 

 
   

 

deceptionum gratia nemo tantum vitae suae
     
tempus in literis consumturus esset.
     
Remotis vero literis quae in vita humana
     
     
felicitas, quae quies, quod solatium? Tum
     
     
certe spiritu duntaxat viveremus, re ipsa
     
infra animantia omnia amandandi.
     
     
Miseram mortalium conditionem, queis ab aeter
-
     
no rerum moderatore sana mens quidem     
     
concessa est, sed quibus desunt veritates per
-     
     
quas eam excolere possint. Manes o prae-     
     
clara veritas, altis defixa radicibus, mane-     
     
bit tui pretium dum hominis erunt     
     
Valida te aegide tuta praevaricatorum in      
     
te jaculata tela depellentur et confrin
-     
     
gentur. Dantur quidem quibus nibil sanctum      
     

 
   

 

nihil sincerum nihilque verum in mundo
     
est, sed ab horum nequitia rejecta,
apud
     
bonos locum quo resistere possis
     
invenies.
Hac AUDITORES SPECTA-
     
TISSIMI veritatis gravitate adductus
     
ipsa ejus sancta penetralia adibo, et
     
ejusque exponens:
     
          Veritatis fontes atque principia
     
             1. ab adversariorum oblatrati-
     
                
onibus defendam.
     
             2. Fontes ejus atque principia
     
                 prout potero exponam.
     
Prius quam autem huic campo me im
-     
     
mittere audeam vestrum Honorat Audi-
     
tores gratissimum favorem mihi ex-
     
opto. Benigna aure ea excipite, quae

 

 
   

 

vestro jussu pro animi mei viribus compo-
     
nere mihi proposui, eaque quae inculta ac      
     
minus aptiora occurrunt pro vestra p
benigni-     
     
tate mihi ignoscite
     
     
Res omni admiratione digna est, quod inter
     
     
omnia artium atque doctrinarum
     
genera, tam abjecti animi homines den-
     
     
tur, qui infenso animo, sive nocendi
     
     
cupiditate, sive nimia in suas affectiones
     
     
blanditia adducti, omne ejus fimdamentum
       
     
subvertere ac eruere ardent. Idque eo
     
     
magis dolendum est, quod vel in ipsa Phi-
     
     
losophia, cum ejus modi hominibus sit colluctan-
     
     
dum, qui omnem veritatem e mundo temere
     
     
tollere audent. Tales dicuntur Scepti-
     
     
ci callidum et lubricum hominum genus
     
     
qui negantes veritatem veritatis viri-
     
      

 
   

 

bus se repelli non patiuntur. Hi ortum ducunt
     
a praeclaro illo Cartesio, qui quidem disci
-       
     
pulos suos adhortatus est, ne temere in       
     
quamvis sententiam ruerent, sed omnia
       
     
aequa dubitatione, antea peragerent.
      
     
Quod monitum illi, vel nequitia et
      
     
perversitate vel vitioso intellectu eo verte
-      
     
runt, ut de unaquaque re plane dubitandum       
     
esse censerent. Horum itaque quas referunt
       
     
opiniones et tradam et postea refutabo.
      
     
Quoties de
una quanam re certissimam       
     
cognitionem habere nobis falso persuade
-      
     
mus. Nunc de quanam re evidentissime       
     
convicti esse exist
imamus, nunc vero      
     
in contrariam sententiam ducimur
     
     

 
   

 

eademque qua antea cerdtudine contrari-
     
am sententiam defendimus. Ipsique inter      
     
se homines de unica re innumeris opi
-     
     
nionibus differunt, quorum omnes certam     
     
et rectam tramitem servasse sibi persuadent.
     
Praeclaram certitudinem, tot fallaciis tot
     
     
erroribus tot mutationibus obnoxiam!
     
     
Ignorantia φιλαυτία
* Praejudicia, nostro     
     
intellectui tenebras o
stundunt. - Recenset     
     
nunc viros altiori sapientia imbutos.
     
Socratem, qui de se praedicare solebat nihil se
     
scire, praeter id quod nihil sciat. Baylium
     
aliosque Philosophicis cognitionibus praediti
     
     
qui aeque ac ipsi de unaqua
re dubitare sole-     
     
bant. - At si rem omnem aequa considera-     
     
tione perpendere velimus, levia haec argumen-
     
ta videbuntur. Inscitia nostra plerumque
     

 
   

 

impedimur, quo minus veritatem cognosce-
     
re possimus, ob hancque caussam omnino      
     
de rebus obscurioribus dubitandum est. Sed
     
     
modice.
Quo Possumus in eam abire senten-     
     
tiam quae nobis verisimillima esse videtur.     
     
Diffiteri haud possumus multas in erudito
-     
     
rum libris comprehendi posse contradictiones.     
     
Semper vero si convincere vellent si possent,
     
     
si eodem situ rem quisque intelligeret discri
-     
     
men tolleretur. Socrates omnino, id unicum      
     
se scire, quod nihil sciat confessus est. Scepti
-     
     
cus ergo? Hanc solum ob caussam haec fari      
     
solebat
, ut tumentibus sui aevi eruditis     
     
ingenti arrogantia inflatis pudorem incuteret.
     
     
Postea letho suo quem si evitare voluisset
     
     
certo potuisset, satisque ac super ostendit
     
     

 
   

 

quantum veritatis vires in animo suo vale-
     
ant dum pro veritate vel ipsam mortem       
     
oppetere non dubitaret.
     
Secundum iam orationis partem aggrediens
     
veritatis fontes ac principia ante oculos ponam.
     
Ad quatuor fontes veritatum tam fartus Ocea
-
     
nus reduci s potest. Sensibus tum inferiori-      
     
bus tum superioribus Historiae de hermeneuti-      
     
ca omnis nititur veritas. Quod inferiores sensus       
     
attinet in dubium nobis venire omnino possunt
      
     
Quod patet vel ex innumeris, qualitatum quas
     
     
cernimus varietatibus, partim vero et maxime
     
ex ipsa sensuum nostrorum natura. Magis
     
     
enim in nobis
met eae qualitates sentiri, quam     
     
in corpore illo ipso comprehendi videntur.
     
Quid autem, si et concedimus, increpare sensus
     
opus est? quid imped
idit quo visum illum, illam      
     

 
   

 

illusionem pro veris habeamus. Caeterum ut
     
et alia quae moventur dubia removere possimus       
     
Haec pauca statuisse iuvabit.
     
Sensum qui adid quo ordinatus a numine est
      
aptus esse velit, sanum, ab omnibus
que
     
tum animi tum corporis vitiis intactum
      
     
esse
debet oportet. Requiritur ut in aequa       
     
ac sibi convenienti statione usurpetur,
       
     
ut non fallaciis, nec varietate laboret,       
     
ut denique cum sensibus nostris reliquis
      
     
aliorumque rite conveniat. Haec si omnia
     
     
quovis in sensu comprenduntur, de rei
       
     
perceptae veritate, non est quod dubi
-      
     
tes. Quod superiores attinet, primum eorum       
     
omnium, per quem, quod existamus sentimus
     
     
quis unquam negaverit. De sensu veri,
     
     
sive communi de sensu boni atque venu
-
     

 
   

 

sti, in universum id valet, quod nempe id, quod
     
cujque bonum, verum pulchrum esse videtur
     
re verum sit. His ita se habentibus innumera
     
     
nobis ab adversariis nostris obiici possent.
     
Quam variis modis homines differunt. Ipsa
     
     
salvi
vica, de immortali numine doctrina     
     
non veritas dici potest, quippe tot nationes
     
     
densis tenebris circum
septi, haut ullam      
     
de Deo quonam cognitionem habuisse con
-     
     
stat. - Sed illa relato de ferocitate eorum, maxi-     
     
me sublestae fidei sunt, quippe scriptores ipsi      
     
variis modis, sibi ipsi contradicunt recenti
-     
     
oresque, plane alia referunt. Ponamus vero     
     
et dari ejusmodi miseras gentes, quae non ullam
     
     
de numine cognitionem habent.
Unde venit      
     
quod omnes, simul ac aliorum cura, ad ingenuos
     
mores adducti sunt, in assumtionem et

     

 
   

 

confessionem numinis consentiant?
     
Non plane in illis abest notitia Dei?
Tantum-     
     
modo latet. Restant fontes Historicae      
     
atque Hermeneuticae. Multiplex quidem
     
     
in ista fallendi occasio, duabus vero vir
-     
     
tutibus omnis nititur historica fides. Sunt      
     
Dexteritas et Sinceritas. Illa ut possit
     
     
haec ut velit veritatem testari qui scribit
     
     
Caeterum quodcunque factum, contrario
     
     
suo verisimilius, accipiendum pro vero
     
     
est. Cumque frustra malus non facile reperi
-     
     
atur, ea quae sine usu quodam scripta      
     
sunt
, habenda pro vero esse censeo. Caeterum      
     
si plures diverso loco ac aevo degentes idem,
       
     
eodem modo referunt vera quae referunt
     
     
sunt habenda. Caeterum, quamquam coaetanei
     
     
scriptores, vel dono impulsi, vel metu

     
 

 
   

 

retenti, saepius veritatem reticere coacti
     
sunt, illis ipsis tamen, quam sequiori aevo
     
scribentibus, plus fidei tribuendum est.
     
Hermeneuticae demum fidendum est,
     
     
quia quisque scribens, ita scribit ut intelli
-     
     
gi queat. Haec si facit vocibus utitur, sensu      
     
quo omnes uti solemus. Eisque in locis, ubi
     
in obscuriorem locum incidimus sensus integer
     
     
rem clariorem reddit. Si sensus scribentis
     
     
cum sensu ejus, qui rem clariorem reddit
     
     
convenit, rationi non conveniens esset ut
     
     
fides illi non tribueretur.
     
     

 
       

* φιλαυτία = griechisch <> lateinisch = philautia

 
   

 

 

 

 
     

Deutsche Übersetzung:          
Hans Peter Rapp, Lörrach      
Stud. Dir. i. R. (Hebel-Gymnasium Lö.)       

 
  zurück    

nach oben        

 
           
   

Veritatis

Fontes atque Principia

Oratione exposuit
Joh. Petr. Hebel

DIRECTOR GRAVISSIME,

Socii Honoratissimi,

Veritatem omnium rerum nervum esse quis unquam dubitat? Remota veritate, removeatur omnis virtus, omnis sapientia et ut brevissime rem exprimam omnia quae ad bene beateque vivendum scitu factuque sunt necessaria, necesse est Ubi enim ulla ars seu doctrina animique sapientia, quae veritatum firmis ac praevalidis fulcris non innitatur.

Quae vis Theologiae esset, qua de divini numinis voluntate perdocemur? Quae divinis promissis, quae statutis, quae poenis, quae toti denique sacrae scripturae haberetur fides? fida rerum testis Historia, tota veritatibus referta, veritatum stabilis reservatrix, remota veritate vel in meras fabulas et nuges abiret vel omnis plane tolleretur. Physices ac Matheseos experta, veritatum fundamentis non innixa nil nisi illusiones: Et sic cuncta in mundo omnes artes atque doctrinae, ad animi et corporis curam in hac vita igne et aqua magis necessariae, perturbarentur. Quis unquam literis operam dabit qui nullam eis inesse veritatem novit. Nam mendaciorum illusionum ac deceptionum gratia nemo tantum vitae suae tempus in literis consumturus esset. Remotis vero literis quae in vita humana felicitas, quae quies, quod solatium? Tum certe spiritu duntaxat viveremus, re ipsa infra animantia omnia amandandi. Miseram mortalium conditionem, quibus ab aeterno rerum moderatore sana mens quidem concessa est, sed quibus desunt veritates per quas eam excolere possint. Manes o praeclara veritas, altis defixa radicibus, manebit tui pretium dum hominis erunt Valida te aegide tuta praevaricatorum in te jaculata tela depellentur et confringentur. Dantur quidem quibus nibil sanctum nihil sincerum nihilque verum in mundo est, sed ab horum nequitia rejecta, apud bonos locum quo resistere possis invenies. 
Hac AUDITORES SPECTATISSIMI veritatis gravitate adductus ipsa ejus sancta penetralia adibo, et exponens: Veritatis fontes atque principia
1. ab adversariorum oblatrationibus defendam.
2. Fontes ejus atque principia prout potero exponam.

Prius quam autem huic campo me immittere audeam vestrum Honorat Auditores gratissimum favorem mihi exopto. Benigna aure ea excipite, quae vestro jussu pro animi mei viribus componere mihi proposui, eaque quae inculta ac minus aptiora occurrunt pro vestra p benignitate mihi ignoscite

Res omni admiratione digna est, quod inter omnia artium atque doctrinarum genera, tam abjecti animi homines dentur, qui infenso animo, sive nocendi cupiditate, sive nimia in suas affectiones blanditia adducti, omne ejus fundamentum subvertere ac eruere ardent. Idque eo magis dolendum est, quod vel in ipsa Philosophia, cum ejus modi hominibus sit colluctandum, qui omnem veritatem e mundo temere tollere audent. Tales dicuntur Sceptici callidum et lubricum hominum genus qui negantes veritatem veritatis viribus se repelli non patiuntur. Hi ortum ducunt a praeclaro illo Cartesio, qui quidem discipulos suos adhortatus est, ne temere in quamvis sententiam ruerent, sed omnia aequa dubitatione, antea peragerent. Quod monitum illi, vel nequitia et perversitate vel vitioso intellectu eo verterunt, ut de unaquaque re plane dubitandum esse censerent.Horum itaque quas referunt opiniones et tradam et postea refutabo. Quoties de quanam re certissimam cognitionem habere nobis falso persuademus. Nunc de quanam re convicti esse existimamus, nunc vero in contrariam sententiam ducimur eademque qua antea certitudine contrariam sententiam defendimus. Ipsique inter se homines de unica re innumeris opinionibus differunt, quorum omnes certam et rectam tramitem servasse sibi persuadent. Praeclaram certitudinem, tot fallaciis tot erroribus tot mutationibus obnoxiam! Ignorantia φιλαυτία*  Praejudicia, nostro intellectui tenebras ostundunt. -

Recenseo nunc viros altiori sapientia imbutos. Socratem, qui de se praedicare solebat nihil se scire, praeter id quod nihil sciat. Baylium aliosque Philosophicis cognitionibus praediti qui aeque ac ipsi de unaqua re dubitare solebant. - At si rem omnem aequa consideratione perpendere velimus, levia haec argumenta videbuntur. Inscitia nostra plerumque impedimur, quo minus veritatem cognoscere possimus, ob hancque caussam omnino de rebus obscurioribus dubitandum est. Sed modice. Possumus in eam abire sententiam quae nobis verisimillima esse videtur.

Diffiteri haud possumus multas in eruditorum libris comprehendi posse contradictiones. Semper vero si convincere vellent si possent, si eodem situ rem quisque intelligeret discrimen tolleretur.

Socrates omnino, id unicum se scire, quod nihil sciat confessus est. Scepticus ergo? Hanc solum ob caussam haec fari solebat, ut tumentibus sui aevi eruditis ingenti arrogantia inflatis pudorem incuteret. Postea letho suo quem si evitare voluisset certo potuisset, satisque ac super ostendit quantum veritatis vires in animo suo valeant dum pro veritate vel ipsam mortem oppetere non dubitaret. 

Secundam iam orationis partem aggrediens veritatis fontes ac principia ante oculos ponam. Ad quatuor fontes veritatum tam fartus Oceanus reduci potest. Sensibus tum inferioribus tum superioribus Historiae de hermeneutica omnis nititur veritas.


Quod inferiores sensus attinet in dubium nobis venire omnino possunt Quod patet vel ex innumeris, qualitatum quas cernimus varietatibus, partim vero et maxime ex ipsa sensuum nostrorum natura. Magis enim in nobis met eae qualitates sentiri, quam in corpore illo ipso comprehendi videntur. 


Quid autem, si et concedimus, increpare sensus opus est? quid impe[di]dit quo visum illum, illam illusionem pro veris habeamus. Caeterum ut et alia quae moventur dubia removere possimus Haec pauca statuisse iuvabit. Sensum qui ad id quo ordinatus a numine est aptus esse velit, sanum, ab omnibus que tum animi tum corporis vitiis intactum esse oportet. Requiritur ut in aequa ac sibi convenienti statione usurpetur, ut non fallaciis, nec varietate laboret, ut denique cum sensibus nostris reliquis aliorumque rite conveniat. Haec si omnia quovis in sensu comprenduntur, de rei perceptae veritate, non est quod dubites. Quod superiores attinet, primum eorum omnium, per quem, quod existamus sentimus quis unquam negaverit.

De sensu veri, sive communi de sensu boni atque venusti, in universum id valet, quod nempe id, quod cujque bonum, verum pulchrum esse videtur re verum sit. His ita se habentibus innumera nobis ab adversariis nostris obiici possent. Quam variis modis homines differunt. Ipsa salvivica, de immortali numine doctrina non veritas dici potest, quippe tot nationes densis tenebris circumsepti, haut ullam de Deo quonam cognitionem habuisse constat. - Sed illa relato de ferocitate eorum, maxime sublestae fidei sunt, quippe scriptores ipsi variis modis, sibi ipsi contradicunt recentioresque, plane alia referunt. Ponamus vero et dari ejusmodi miseras gentes, quae non ullam de numine cognitionem habent. Unde venit quod omnes, simul ac aliorum cura, ad ingenuos mores adducti sunt, in assumtionem et confessionem numinis consentiant? Non plane in illis abest notitia Dei? Tantummodo latet.Restant fontes Historicae atque Hermeneuticae. Multiplex quidem in ista fallendi occasio, duabus vero virtutibus omnis nititur historica fides. Sunt Dexteritas et Sinceritas. Illa ut possit haec ut velit veritatem testari qui scribit Caeterum quodcunque factum, contrario suo verisimilius, accipiendum pro vero est. Cumque frustra malus non facile reperiatur, ea quae sine usu quodam scripta sunt, habenda pro vero esse censeo.

Caeterum si plures diverso loco ac aevo degentes idem, eodem modo referunt vera quae referunt sunt habenda. Caeterum, quamquam coaetanei scriptores, vel dono impulsi, vel metu retenti, saepius veritatem reticere coacti sunt, illis ipsis tamen, quam sequiori aevo scribentibus, plus fidei tribuendum est. 
Hermeneuticae demum fidendum est, quia quisque scribens, ita scribit ut intelligi queat. Haec si facit vocibus utitur, sensu quo omnes uti solemus. Eisque in locis, ubi in obscuriorem locum incidimus sensus integer rem clariorem reddit. Si sensus scribentis cum sensu ejus, qui rem clariorem reddit convenit, rationi non conveniens esset ut fides illi non tribueretur.
* φιλαυτία = griechisch <> lateinisch = philautia
 

   

Wahrheit

Die Quellen und Ursprünge

Es spricht in einer Rede
Joh. Petr. Hebel

SEHR GEEHRTER HERR DIREKTOR,

Liebe Freunde,

Wer zweifelt jemals, dass die Wahrheit die Grundlage aller Dinge ist? Ohne Wahrheit wird wohl jede Tugend beseitigt, jede Weisheit und, um es ganz kurz auszudrücken, alles, was für ein gutes und glückliches Leben notwendig und nötig ist zu wissen und zu tun. Denn wo gibt es eine Kunst oder Lehre und Weisheit des Geistes, die sich nicht auf die sicheren und starken Pfeiler der Wahrheit stützt?

Was wäre die Stärke der Theologie, durch die wir über den Willen des göttlichen Wesens belehrt werden? Welcher Glaube würde den göttlichen Versprechungen, welcher den Anordnungen, welcher den Strafen und schließlich der ganzen göttlichen Schrift geschenkt werden? Zuverlässiger Zeuge dafür ist die Geschichtsschreibung, ganz gefüllt mit Wahrheiten, die feste Bewahrerin der Wahrheiten, ohne Wahrheit würde sie in reine Geschichten und Nichtigkeiten übergehen oder insgesamt vollständig beseitigt werden. Das in der Physik und Mathematik Erprobte wäre nur Illusion, wenn es sich nicht auf die Grundlagen der Wahrheit stützen würde. Und so würde alles in der Welt, alle Künste und Lehren, die mehr als Feuer und Wasser notwendig zur Sorge für Körper und Geist sind, verwirrt werden. Wer wird sich jemals um die Literatur bemühen, der weiß, dass keine Wahrheit in ihr ist. Denn der Lügen, Illusionen und Täuschungen wegen wird niemand so viel Lebenszeit mit der Literatur verbringen wollen. Welches Glück, welche Ruhe und welchen Trost gäbe es im menschlichen Leben? Dann würden wir lediglich mit dem Atem leben. Unter allem Lebendigen stehend müssten wir wahrhaft beseitigt werden. Welche jämmerliche Lage der Sterblichen, denen zwar vom ewigen Lenker der Dinge ein gesunder Geist zugestanden worden ist, denen aber die Wahrheiten fehlen, durch die sie ihn veredeln können! Du bleibst, herrliche Wahrheit, an tiefen Wurzeln befestigt, dein Wert wird bleiben, solange Menschen existieren. Unter deinem starken Schutzschild werden die gegen dich geschleuderten Geschosse der Scheinanwälte abgewehrt und unschädlich gemacht werden. Allerdings wird es welche geben, denen nichts auf der Welt heilig, nichts ehrlich, und nichts wahr ist, aber du wirst, durch die Nichtsnutzigkeit dieser zurückgestoßen, bei den Guten einen Platz finden, um Widerstand zu leisten.

Durch diese Würde der Wahrheit, SEHR GEEHRTE ZUHÖRER, veranlasst, werde ich in ihr innerstes Heiligtum selbst eintreten, indem ich die Quellen und Ursprünge der Wahrheit darlege:
1. Ich werde sie verteidigen gegen die Angriffe der Gegner.
2. Ich werde, soweit ich kann, ihre Quellen und Ursprünge darlegen.

Bevor ich es aber wage, mich auf dieses Feld zu begeben, sehr geehrte Zuhörer, wünsche ich mir Eure werte Gunst. Nehmt das mit geneigtem Ohr auf, was ich mir auf Eure Aufforderung hin entsprechend den Kräften meines Geistes vorgenommen habe zu verfassen und verzeiht mir entsprechend Eurer Güte, was mir als schmucklos und weniger passend in den Sinn kommt.

Die Sache verdient jede Bewunderung, weil unter allen Arten von Künsten und Lehren Menschen von so niederer Gesinnung erscheinen, die durch eine feindliche Einstellung, sei es dass sie schaden wollen sei es dass sie zu sehr ihren Affekten nachgeben, ihre ganze Grundlage zu vernichten und zu zerstören wagen. Und dies muss umso mehr bedauert werden, weil vor allem in der Philosophie selbst mit derartigen Menschen gerungen werden muss, die mutwillig jede Wahrheit aus der Welt zu beseitigen wagen. Solche Leute sind, wie es heißt, die Skeptiker, eine schlaue und gefährliche Art von Menschen, die die Wahrheit leugnen und nicht zulassen, dass sie durch die Kräfte der Wahrheit widerlegt werden. Diese berufen sich auf jenen berühmten Descartes, der seine Schüler allerdings ermahnte, sich nicht unüberlegt eine Meinung zu bilden, sondern zuvor alles mit einem berechtigten Zweifel zu überlegen. Diese Mahnung haben jene entweder aus Fahrlässigkeit oder Verkehrtheit oder fehlerhaftem Verstand so weit verfälscht, dass sie meinen, man müsse jede einzelne Sache gänzlich bezweifeln. Deshalb werde ich die Meinungen von denen, die sie äußern, darlegen und danach widerlegen.

Wie oft sind wir der fälschlichen Überzeugung, die sicherste Erkenntnis über eine Sache zu haben. Bald glauben wir, bei irgendeiner Sache widerlegt zu sein, bald aber werden wir zur entgegengesetzten Meinung geführt und verteidigen die entgegengesetzte Meinung mit derselben Sicherheit wie zuvor. Und die Menschen selbst unterscheiden sich untereinander hinsichtlich einer einzigen Sache durch unzählige Meinungen, von denen alle der Überzeugung sind, den sicheren und richtigen Pfad eingeschlagen zu haben. Was für eine großartige Sicherheit, abhängig von so vielen Täuschungen, Irrtümern und Änderungen! Unwissenheit, Eigenliebe und Vorurteile verdunkeln den Verstand.


Nun mustere ich die von tieferer Weisheit erfüllten Männer: Sokrates, der von sich sagte, er wisse nichts außer dem, dass er nicht wisse. Bayle und andere, die, mit philosophischer Erkenntnis begabt, gleich wie diese beiden an jeder einzelnen Sache zu zweifeln pflegten. Aber wenn wir jede Sache nach gleicher Überlegung beurteilen wollten, werden diese Argumente unbedeutend erscheinen. Wir werden meistens durch unsere Unwissenheit daran gehindert, die Wahrheit erkennen zu können, und deswegen muss man überhaupt bei zu dunklen Dingen zweifeln, aber nur maßvoll. Wir können uns dieser Meinung anschließen, die uns am wahrscheinlichsten zu sein scheint.

Wir können nicht leugnen, dass in den Büchern der Gebildeten viele Widersprüche nachgewiesen werden können. Immer wenn sie (diese) aber, wenn sie könnten, widerlegen wollten, würde der Unterschied beseitigt werden, wenn jeder in derselben Lage die Sache einsähe.

Sokrates bekannte, dass er überhaupt nur das eine wisse, dass er nichts wisse. Also ist er ein Skeptiker? Dies pflegte er nur deswegen zu sagen, um die Gebildeten seiner Zeit, die aufgeblasen waren von gewaltigem Stolz, zu beschämen. Wenn er später seinen Tod hätte vermeiden wollen, hätte er es sicher gekonnt, und er zeigt genug und übergenug, wie stark die Kräfte der Wahrheit in ihm sind, da er nicht zögerte, für die Wahrheit sogar den Tod selbst auf sich zu nehmen.

Ich werde nun den zweiten Teil meiner Rede angehen und die Quellen und Ursprünge der Wahrheit aufzeigen. Auf vier Wahrheitsquellen kann der übervolle Ozean zurückgeführt werden. Bald auf schwächere, bald auf stärkere Empfindungen stützt sich die ganze Wahrheit nach der Hermeneutik der Geschichte.

Was die schwächeren Empfindungen anbetrifft, können wir sie überhaupt in Zweifel ziehen? Dies aber ist klar gerade auf Grund der unzähligen Verschiedenheiten der Eigenarten, die wir wahrnehmen, teils aber und überwiegend auf Grund der Natur unserer Empfindungen. Denn eher scheinen diese Eigenarten in uns gefühlt zu werden als in eben jenem Körper eingeschlossen zu werden.

Aber warum müssen wir Empfindungen, wenn wir es auch zugestehen, schelten? Was hindert, dass wir jene Sinneswahrnehmung und jene Täuschung für wahr halten? Aber damit wir auch anderes Zweifelhaftes, was bewegt wird, entfernen können, wird es uns freuen, dies wenige festgesetzt zu haben. Die Empfindung, die dazu geeignet sein soll, wozu sie vom göttlichen Wesen eingesetzt worden ist, muss vernünftig und von allen Fehlern des Geistes oder des Körpers unberührt sein. Es wird gefordert, dass sie in einer gleichen und mit sich übereinstimmenden Stellung angewendet wird, dass sie nicht an Täuschungen und nicht an Unbeständigkeit leidet, dass sie schließlich mit unseren übrigen Empfindungen und den der anderen auf rechte Weise übereinstimmt. Wenn dies alles bei jeder beliebigen Empfindung deutlich gemacht wird, dann gibt es keinen Grund, an der Wahrheit der empfundenen Sache zu zweifeln.

Was die stärkeren Empfindungen anbetrifft, wer dürfte jemals die erste von all diesen leugnen, durch die wir fühlen, dass wir leben? Was aber die Empfindung der Wahrheit oder die gemeinsame Empfindung des Guten und Schönen anbetrifft, das ist überhaupt stark, weil doch wohl das, was jedem gut, wahr und schön zu sein scheint, tatsächlich wahr ist. Da dies sich so verhält, kann uns von unsern Gegnern Unzähliges vorgeworfen werden.

Auf wie verschiedene Arten unterscheiden sich die Menschen! Die heilbringende Lehre vom unsterblichen göttlichen Wesen kann nicht als Wahrheit bezeichnet werden; denn es ist bekannt, dass so viele Völker von dichter Dunkelheit umgeben überhaupt keine Gotteserkenntnis gehabt haben. Nachdem aber von jener Wildheit, die sie besitzen, berichtet worden war, besitzen sie einen sehr schwachen Glauben; denn die Schriftsteller selbst widersprechen sich selbst auf verschiedene Weise und die neueren berichten völlig anderes. Wir wollen aber behaupten, dass auch derartige unglückliche Volksstämme gefunden werden, die keine Kenntnis von einem göttlichen Wesen haben. Woher kommt es also, dass alle in der Annahme und dem Bekenntnis eines göttlichen Wesens übereinstimmen, sobald sie durch die Sorge anderer zu edlen Sitten geführt werden? Die Kenntnis eines göttlichen Wesens fehlt ihnen nicht völlig. Sie ist nur verborgen.

Es bleiben die historischen und hermeneutischen Quellen übrig. Vielfältig ist allerdings die Gelegenheit, sich dabei zu täuschen, aber auf zwei Tugenden stützt sich die ganze historische Zuverlässigkeit. Das sind die Gewandtheit und Redlichkeit, jene, dass der Schriftsteller die Wahrheit bezeugen kann, diese, dass er es auch will. Aber was auch immer geschehen ist, an Stelle der Wahrheit muss das, was wahrscheinlicher als das Gegenteil ist, angenommen werden.


Und da ein schlechter (Schriftsteller) nicht leicht ohne Grund gefunden wird, muss meiner Meinung nach das für wahr gehalten werden, was ohne eigenes Interesse geschrieben worden ist. Aber wenn mehrere, die an einem anderen Ort oder zu anderer Zeit leben, dasselbe auf dieselbe Art berichten, muss ihr Bericht für wahr gehalten werden. Aber obwohl Schriftsteller, die zur gleichen Zeit leben, entweder durch Geschenke veranlasst oder durch Furcht abgehalten, öfter gezwungen sind, die Wahrheit zu verschweigen, muss man eben jenen trotzdem mehr vertrauen als denen, die in der folgenden Zeit schreiben.

Zuletzt muss man der Hermeneutik vertrauen, weil jeder, der schreibt, so schreibt, dass man ihn verstehen kann. Wenn er dies macht, gebraucht er Worte und einen Sinn, den wir alle zu benutzen pflegen. Auch dort, wo wir auf eine dunklere Stelle treffen, macht eine ehrliche Empfindung die Sache klarer, wenn die Empfindung des Schreibenden mit der Empfindung dessen, der die Sache deutlicher macht, übereinstimmt. Es wäre nicht mit der Vernunft übereinstimmend, dass jener nicht vertraut würde.

 
     

Der lateinische Text fällt sehr viel kürzer aus als der deutsche. daher habe ich mir erlaubt,
um für den interessierten Leser eine leichtere Vergleichbarkeit der Textes zu ermöglichen,
die Absätze der 'lateinischen Spalte' entsprechend groß zu machen.

  Zum Anfang der deutschen Übersetzung  
       
         
  zurück                                                                                                                 

nach oben         

 
     

Die Nutzung der visualisierten Digitalisate wurde gemäß den Bedingungen
der Creative Commons Lizenz CC-BY-SA 3.0 DE durch die BLB Karlsruhe gestattet.

Ein Hinweise in eigener Sache:

Die o. a. Blätter sowie die Transkription rechts sind
 nur bei Google-Chrome- und Opera- basierten Browsern vertikal synchron.

  Obwohl sich die einzelnen Seiten vertikal in separaten Tabellenzellen befinden um den Effekt
 möglichst gering zu halten, fallen bei Mozilla-Browsern (z. B. Firefox) die Aufzählungen zu lang aus.
Offensichtlich verwenden diese für die HTML-Zeilenhöhe (trotz gleicher Schriftart und -größe) ein
 abweichendes Maß. Dies bedaure ich, kann es aber mit vertretbarem Aufwand nicht ändern.