zurück

 Wörterbuch Schriftdeutsch - Alemannisch

     

F

256 KB             [Update Feb. 08]

   
Fachmann de Fachmaa, (erstaunt: s Fässli, s Ruugeli)
fahren fahre
fahren lassen fahre lo
     etwas fahren lassen, (Gummizug, Steinschleuder) schnäppere lo
fahrendes Volk de Schüürepürzler, (weil er in der Scheune durch körperl.
  Kunststücke (z. B. Purzelbäume) Geld nebenher verdiente)
Fahrrad s Fahrrad, s Velo (verächtlich: de Drohtesel)
Fahne Fahne (auch: Alkoholgeruch aus dem Mund)
Fähre, Fährmann d Fähri, de Fährimaa
      Ausdruck des Unglaubens: "Verzell du das im Fährimaa !"
fallen gheie
fallen lassen gheie lo, blotze lo, lättere lo
falsch falsch, verchehrt, letz                       mhd. lez
total verkehrt, falsch chrottefalsch, ("grottef." = Schreibfehler), z hintervür
Falte, Falten (Gesicht), Fältchen d Falte, d Runzle (Gesicht), s Fältli, de Rumpf (Stoff)
faltig, zerknittert, (Stoff, Papier) rumpflig, verrumpflet, gfältelet
faltig, (Haut) runzlig, verrunzlet
Familie, Verwandtschaft (verächtlich) d Bagasch, d Bagaschi, d Bloos, d Bandi
Fangen spielen Fangis mache
     Zielpunkt beim Fang- oder Versteckspiel d Botti                                    Gebot mhd. bot
Fasching, Carneval, Fastnacht d Fasnacht, d Fasnecht, d Fasnet
Fastnachtskleid s Koschtüm, s Fasnetshäs
Fastnachtsmaske d Fasnechtslarve, d Larve, (Basel: d Masgge)
Fastnachtsumzug de Umzug, (Basel: de Cortege (Kortäsch)
     kleiner Fasnachtszug s Schissdreckzüügli
Fastnachtsgruppe d Clique, d Klike
Fasnachtsgebäck, Schmalzgebackenes s Fasnetschüechli (Schenkeli, Scherbe, Strüübli usw.)
Fasnachtskostüm am Schmutzigen Donnerstag de Hemglunki, de Glunki            baumeln mhd. glunkern
     unordentlich gekleidet herumziehen ummeglunke
Fasnachtsgedicht d Schnitzelbank
Fasnachtsorchester, Blaskapelle d Guggemusik
     Schlusstanz vor Aschermittwoch d Uschehrete
fast fascht, beinah, beinoh, schier, schiergar
Fass, Fassdaube s Fass, d Fassduuge                            mhd. duge
      Fassdaubenturm de Duugeschrank
Fass oder ähnl. zum Leeren schräg halten helde
Fässchen für Fische beim Angeln de Logel
faul fuul                                                   mhd. vül
Fäule d Füüli
Fäulnis d Füülnis                                            mhd. vüle
faulenzen fulenze
faul riechen, faul schmecken fülele
Faust d Fuuscht                                          mhd. vust   
Fäustchen, ins Fäustchen lachen s Füüschtli, ins Füüschtli lache
fausten (mit der Faust drohen)  fuuschte
Fausthandschuh d Fuuschthändsche
Fausthammer de Füüschtel
Februar de Febber
Feder d Federe
      Wein, Federweißer, Kretzer de Wy, de Federewyße, de Chretzer (fast ausgegoren)
Fee d Feie
Fehler de Fehler, de Macke
fehlen, er fehlt mir fehle, mangle, i mangle n en
Feierabend de Fyrobe
feiern, Feier fyre, d Fyr                                          mhd. viren
Feiertag de Fyrtig
Feige d Fyge                                               mhd. vige
Feigling de Hoseschisser
feilschen abmärte, abfuggere
fein, feiner Duft fyn, de fyn Duft                                   mhd. fin
Feinschmecker, der nicht alles isst de semper Siech
Feind de Feind, de Fynd                                mhd. vint
Fett de Schmutz, Schmutz in d Pfanne
Fett vom Schweinsgedärme de Schmär, (ausgelassen:) s Schmalz
fett, feist feiß, e feißi Sau, (aber:) e fettig, schmutzig Papier, 
Feldhüter, Bannwart de Bammert
Fenster s Fenschter
     Dachfenster s Guckehuus, d Gaube
Fensterkreuz de Chrüzschtock
Ferkel, ferkeln s Ferli, ferle, s Suckeli (Kindersprache)
Fernsehen s Fernseh
fernsehen Fernseh luege, fernseh, mir hän geschter ferngseh
fertigbringen zwegbringe
fest fescht
Festung, Befestigung d Feschtig, d Befeschtigung (nicht "-tigig")
festgebissen, festbeißen feschtbisse, feschtbysse
Fest s Fescht, s Fäscht, d Gaudi
Fest feiern fäschte, fäschtle
Festgewand s Fäschtgwand, s Gstaat
Festlärm s Remmidemmi
Festtag de Fäschttag
Festspielhaus s Fäschtspilhuus
feststehen feschtschtoh
festsaugen feschtsuuge
Fetzchen s Fetzli
Fett de Schmutz
fett feiß
feucht füecht
Feuer, Ofenfeuer s Füür                                                 mh. viur
feuern füüre
      den Ofen anfeuern de Ofe n amache, azünde, aafüüre
Feuermauer,  d Füürmuur, d Brandmuur
Feuerwehr, Feuerwehrfahrzeug d Füürwehr, s Füürwehrauto
Feuerzeug s Füürzüüg, s Füürzügli
Feuersalamander de Füürmolli
      mit dem Feuer spielen zünzle, zünserle, zünzerle
feurig füürig
ficken, reiben (auch Geschlechtsverkehr ausüben) ficke, rybe
Fickmühle (Doppelmühle beim Mühlespiel) Fickmühli bim Nüntelstei, Zwickmühli
Fieber s Fieber ( mit deutlich gespr. e nach dem i)
Finger d Finger, d Tope, d Wichsgriffel (ordinär)
fingern fingere, fingerle, dope, döple
Fingerabdrücke hinterlassen verdope
Fingerspitzen s Fingerbeeri, d Fingerbeeri
Fingernagel de Fingernagel, (Mz.:) d Fingerneegel
      mit Fingernägeln kratzen, bohren, zwicken chnuuble, chnüüble
      Fingernagelentzündung de Umlauf
finster finschter
Finsternis d Finschteri
fischähnlich riechen, schmecken es fischelet
Flammenkuchen (dünnes Hefeteiggebäck) de Flammechueche
Flasche d Fläsche, d Guttere, dr Schlegel            mhd. flesche
Fläschchen s Gütterli, s Budeli, s Fläschli
Flaum de Fluum                                            mhd. phlum
Flaumbesen, Mopp de Fluumer
Fleck, Flecken de Fläcke, de Fläcke, de Flääre, de Moose 
blutunterlaufene Hautstelle, am Hals de blau Moose, de Chnuutschflecke, s Möösli
Fleckling, Brett de Flecklig
Flecken, kleines Dorf s Kaff, s Dörfli
fleckig, gefleckt fläärig, gfleckt, gspricklet              Flääre  mhd. vlerre
Flecklehäs aus Stofffetzen s Flecklihäs
Fledermaus d Fledermuus
Fleiß de Flyß                                               mhd. vlize
fleißig flissig, mit Flyß                                     mhd. vlizec   
Fleisch, Fleischerladen, Fleischer s Fleisch, d Metzg, de Metzger
flicken flicke, bieze, büeze
Flicken (auf Kleidungsstück) Plätz
Fliederstrauch d Flyderhurscht, de Flyderstock
Fliege d Fliege (mit deutlich gespr. e nach dem i)
fliegen fliege (ebenso)
Fliegenfänger de Mucketätscher, de Fliegetätscher
fliehen abhaue, flüchte
Fliesen, Bodenfliesen legen d Plättli, plättle
Fliesenleger de Plättlileger
flink, schnell dyfig, tyfig
Floh, Flöhe de Floh, d Flöh
Flöhe fangen flohne
Fluch de Fluech
Flüche Gopferdammi, -verdori u. a., (mild:) Gopfried Stutz 
Flucherei d Fluecherei
Fluh, Flühe, Felsgebiet d Flueh, d Flüehne
Flur (im Haus) de Huusgang
Flügel de Flügel, de Fegge, d Fegge
      die Flügel hängen lassen, erschöpft sein d Fegge lambe lo
flüstern chlüüschperle, chlüüsle, wischpere
Fohlen s Fülli                                             mhd. vülin
Fohlen gebären füllele 
Föhre, Kiefer d Fore
      Kieferzapfen s Forebibbeli
Fohrenholz, Späne s Chie, Chien, Chieschpöhn
foppen fötzele, fuchse, uszänsle, zickle
fordern, verlangen heische                                          mhd. heischen
Form, Schablone s Model, s Maidli chunnt uf s Muetters Model usse
forschen förschle
Forst, Förster de Forscht, de Förschter
fort furt
fortdauern furtduure
fortbleiben furtblybe
fortgehen, fliehen abhaue, abdampfe, furtgo, furtgange, flüchte
fortjagen verjage, furtschasse (frz: chasser), heimzünde
      (wie den Staub "wegwehen") furtstäube
fortkommen furtcho
fortlassen furtlo
fortreißen, fortgerissen furtrysse, furtgrisse
fortschreiben furtschrybe
fortschreiten, fortgeschritten furtschritte, furtgschritte
fortwährend, derweil vorzue, i spalt s Holz, un du bygsch s vorzue uf
Foto s Foti
Fotoapparat de Foti
Frage, fragen d Froog, frooge, d Froogerei
Fragerei s Frooges
fraglich frooglich
französische Schweiz s Welschland, di welschi Schwiz 
Fratze s Gfrääß
Frau s Wyb, d Frau
Frauenangelegenheit d Frauesach, s Wyberzüüg
Frauenarbeit d Wyberarbet
Frauenkleid de Rock, de Wyberrock
Frauenschürze s Fürtuech
Frauenunterhose de Wyberslip, (früher:) d Bumphose, d Schüüredoorhose
Fransen d Franzle, d Fransle, d Fozzle
     ausfransen usfotzle
Fräulein s Fraili, s Frolein, d Jumpfere
Freiburg, Freiburger z Fryburg, de Fryberger
frei (mit Verben und Substantiven) frei
Freitag, freitags de Frittig, am Frittig
Freipunkt od. Freistelle bei Spielen d Botti
fremd, schüchtern sein, fremdeln (kleines Kind) fremd, fremde, es fremdet
fremdländisch, nicht heimisch welsch
Fremde, aus fremdem Land d Fremdi, er chunnt us der Fremdi
fremdgehen fremd go, nebenusse haue
Freund, Freundin de Freund, de Fründ, d  Fründi               mhd. vriunt
freundlich fründli, fründlig
übertrieben freundlich schissfründli
Freundschaft d Fründschaft
Freude d Freud, d Fraid                                  mhd.  vröude
freuen freue                                                mhd. vröun
Friede de Friid, de Friide
Friedhof, Kirchhof de Friidhof, de Gottsacher, de Chilchhof
frieren friere (deutl. gespr. e nach dem i)
stark frieren schier vergütterle
Frikadelle s Fleischchüechli
frisch, Frische früsch, d Früschi
frischgebacken früschbache
Frosch, Frösche de Frosch, d Frösch
sich paarende Frösche de Mock
Froschlaich de Froschemalter
Frösche fangen frösche
Frost de Froscht
Frostbeule s Wintergfrischt
frösteln tschuudere, mi tschuuderets
früh früeih, bizite
Frühe d Früehji
früher früehner, ammig, almig, amme
Frühmesse d Früeihmess
Frühgeschichte d Früeihgschicht
Frühjahr, Frühling s Früeihjohr, dr Früehlig
frühreif früeihryf
Frühstück, frühstücken s Zmorgeneh, zmorgeneh, (modern:) Früeihstuck
Fünffrankenstück (Schweiz) de Fümflyber
Fünfzig-Cent-Stück s Fuffzgerli
fuggern fuggere, abfuggere
fühlen, Fühler füele, de Füehler                                 mhd. vüelen
führen, Führer füehre, de Füehrer                              mhd.  vüeren
Führerschein de Füehrerschy
Fuhre d Fuehr, d Ladig (e Ladig Holz)              mhd.vuore
Fuhrmann de Fuehrma, de Fuehrme
Fuhrwerk s Fuehrwerch
fuhrwerken fuehrwerche
fünf fümf
Funzel, schlechtes Licht d Funzle
für für
Fürwörter  (persönliche) unter P  
fürchten förchte, Angscht ha, gruuse                  mhd. vörhten
Furche, Furche tragen d Fuuhri, Fuuhri trage (bim Pflüege am Hang)
furchtbar, fürchterlich furchbar, förchterlig
furchtsamer Mensch de Förchtibutz, de Schisshas
Furunkel d Eiße                                                mhd. eiz
Furz, furzen de Furz, furze, ein fahre lo
Fuß de Fueß                                              mhd.  vuoz
Fußball, Fußballspiel s Kicke, d Kickerei, s Schutte
Fußballtor s Gohl (goal)
     Torwart de Gohli (engl. goal), de Kiper (engl. keeper)
     Verteidiger de Beck (engl. back)
     grob, unfair spielen holze
Füßchen s Füeßli
     große Füße, Schuhe de Scheiche, d Scheiche
Futter s Fuetter                                             mhd. vuoter
füttern (Vieh, Tiere) fuettere (s Viih)                                    mhd. vuotern
füttern (Textilien, Kleidung)  füettere (Chleider bim Schnyder)
Futtergang, (Ort f. Futtervorbereitung für das Vieh) de Fuettergang
Futtertrog, Krippe d Fuetterchrüpfe, d Chrüpfe
Futtergatter, Leiterwerk für Heu etc.                  s Räf,                                                  mhd. räv    
     totgeweiht sein s Letscht im Räf ha
Furche beim Pflügen d Fuuhri
Furche tragen (die unterste F. über die obere tragen) Fuuhri trage
furchen d Fuhri zieh, fuhre
 
zurück


Autor &
©: Walter Olschowka                                                        nach oben